Odpowiedź

Kierownik SP ZOZ-u nie jest uprawniony do zmian statutu SP ZOZ-u. Podmiotem nadającym statut jest podmiot tworzący.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) - dalej jako u.dz.l. - publiczne zakłady opieki zdrowotnej działające na podstawie dotychczasowych przepisów stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorstwami. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy kierownicy tych podmiotów dostosują ich działalność oraz statut i regulamin organizacyjny do przepisów niniejszej ustawy oraz dokonają zgłoszenia do rejestru. Wnioski w tej sprawie są wolne od opłat. Należy jednak wskazać, iż zgodnie z art. 42 ust. 4 u.dz.l. statut podmiotowi leczniczemu niebędącemu przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Żaden przepis ustawy nie stanowi inaczej, na co wskazuje uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej, przekazany do uzgodnień zewnętrznych dnia 17 maja 2012 r. Skoro, zgodnie z ustawą statut nadaje podmiot tworzący, to kierownik nie ma uprawnień do zmian statutu. Nadto, zgodnie z ustawą poprzednio obowiązującą, statut SP ZOZ-u uchwalany był przez radę społeczną zakładu. Od dnia 1 lipca 2011 r. nastąpiła zmiana podmiotu uprawnionego do nadawania, a tym samym zmian statutu. Podmiot tworzący nie ma uprawnień zmian statutu obowiązującego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) ponieważ akt ten pochodził od innego podmiotu - organu. Tym samym podmiot tworzący w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej nadaje nowy statut SP ZOZ-owi.

Uwagi

Przepis art. 204 ust. 2 u.dz.l. nie jest zgodny z art. 42 ust. 4 u.dz.l. i wywołuje wątpliwości interpretacyjne. Skoro statut obecnie ma określać m.in. okoliczności odwołania członków rady społecznej przed upływem kadencji to z pewnością okoliczności tych nie może ustalić kierownik, uwzględniając charakter i zadania rady społecznej.

Zagrożenia

Jaka wskazuje praktyka funkcjonowania SP ZOZ-ów, zachowanie terminu 12 miesięcy przez podmioty tworzące na nadanie statutu SP ZOZ-owi będzie niemożliwa. Niektóre organy nadzoru - wojewodowie - wywiedli, iż statut SP ZOZ-u na gruncie ustawy o działalności leczniczej jest aktem prawa miejscowego. (zob. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia: 20 marca 2012 r., IV SA/Wr 6/12 oraz z dnia 22 marca 2012 r. IV SA/Wr 7/12). Uwzględniając, że samorząd postanowił wnieść skargę kasacyjną w przedmiotowych postępowaniach procedura związana z nadaniem statutu nie będzie zakończona prawomocnie przed 1 lipca 2012 r.

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie