Jeśli rozwiązano umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, to jakie warunki muszą być spełnione, aby pracownik ten otrzymał odprawę?


Co do zasady pracownik nabywa prawo do odprawy w każdym wypadku, gdy stosunek pracy ustaje z przyczyn niedotyczących pracowników.
Art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) (dalej jako: u.s.z.r.p.s.p.) stanowi, że pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna. W porównaniu z poprzednim stanem prawnym, wg art. 8 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy brak jest obecnie jakichkolwiek warunków dodatkowych. W poprzednim stanie prawnym pracownik nie miał prawa do odprawy w sytuacji gdy miał nową pracę, gdy miał uprawnienia rentowe lub emerytalne, itd. Obecnie ustawodawca zrezygnował z negatywnych przesłanek. Pracownik nabywa więc prawo do odprawy zawsze, gdy rozwiązanie umowy o pracę następuje na warunkach określonych u.s.z.r.p.s.p., tj. w ramach zwolnienienia grupowego bądź likwidacji stanowiska pracy, likwidacji pracodawcy. Podsatwą prawną aktualną do przyznania odprawy jest art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.).