Chciałbym zapytać o zasady działania aplikacji służącej do realizacji obowiązku zapewnienia bieżącej rejestracji świadczeniobiorców drogą elektroniczną.

Jak według przepisów ona ma działać?

Mianowicie czy to pacjent sam ma mieć możliwość wyboru wolnego terminu, czy też wskazuje chęć zarejestrowania i otrzymuje propozycję terminu z automatu?

Jak zasada takiej aplikacji ma się do wymogów prowadzenia kolejek oczekujących gdzie mamy zapisy, że to świadczeniodawca wskazuje pierwszy wolny termin uwzględniając dodatkowe kwestie typu tryb itp.?

Z zestawienia treści art. 20 i art. 23a ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z. -wynika konieczność umożliwienia pacjentowi elektronicznego zapisania się na określony termin, czyli swego rodzaju zarezerwowania sobie tego terminu. Świadczeniodawcy przysługiwać będzie jednak prawo i obowiązek zmiany kolejności, a co zatem i daty udzielenia świadczenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Odpowiedź na pytanie o zasady działania aplikacji służącej do prowadzenia list oczekujących jest w chwili obecnej niemożliwa z tego względu, iż zasady te określać ma, zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 23a ust. 3 u.ś.o.z., Minister Zdrowia, w drodze rozporządzenia. Wydane w tej sprawie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19.04.2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego utraciło moc z dniem 2 stycznia 2016 r., na mocy art. 14 w zw. art. 25 ust. 1 ustawy z 22.07.2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw i do chwili obecnej nie zostało zastąpione nowym aktem prawnym.

Pozostaje jednak kwestia brzmienia art. 23a ust. 1 u.ś.o.z., wedle którego świadczeniodawca, o którym mowa w art. 20 u.ś.o.z., jest obowiązany umożliwić świadczeniobiorcom umawianie się drogą elektroniczną na wizyty, monitorowanie statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamianie o terminie udzielenia świadczenia. Artykuł 20 u.ś.o.z. nakłada z kolei na świadczeniodawcę obowiązek prowadzenia list oczekujących, przy czym zgodnie z brzmieniem ust. 2 to świadczeniodawca ustala kolejność udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie zgłoszeń świadczeniobiorcy. Powtórzenie tej zasady znalazło się w ust. 6, wedle którego świadczeniodawca ustala kolejność przyjęć i zapewnia prawidłowe prowadzenie list oczekujących albo wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację tych zadań.

Z zestawienia powyższych przepisów wynika, że dyspozycja art. 23a u.ś.o.z. oznacza konieczność umożliwienia pacjentowi elektronicznego zapisania się na określony termin, czyli swego rodzaju zarezerwowania sobie tego terminu. Byłby to, siłą rzeczy, pierwszy wolny termin wykazywany w systemie świadczeniodawcy, czyli de facto najodleglejszy. Biorąc zaś pod uwagę, że prowadzenie listy oczekujących winno następować z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, świadczeniodawcy przysługiwać będzie prawo i obowiązek zmiany kolejności, a co zatem i daty udzielenia świadczenia.