Podczas spotkania przedstawiciele NFZ przedstawili zakładane zasady funkcjonowania systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień pacjentów, w odniesieniu do dokonywania sprawdzeń uprawnień świadczeniobiorców. Jednocześnie Prezes NFZ poinformowała, że środki zaplanowane na finansowanie świadczeń w POZ nie ulegną obniżeniu po wprowadzeniu omawianych rozwiązań, odpowiadając tym samym na sprzeciw FPZ w tej kwestii.

Przedstawiciele FPZ zgłosili uwagi dotyczące testowanego systemu eWUŚ. Wskazali na utrudnienia w dostępie do testowania systemu w Oddziałach Wojewódzkich: Mazowieckim i Lubelskim. Wątpliwości dotyczyły również weryfikacji uprawnień dzieci podczas ordynowania leków oraz danych dotyczących dokumentów posiadanych przez dzieci. Porozumienie Zielonogórskie zgłosiło też uwagi co do potrzeby określenia terminu, od którego mogą następować wsteczne sprawdzenia związane ze statusem uprawnień do świadczeń.

W sytuacji braku dostępu do systemu eWUŚ (z przyczyn technicznych), jak powiedziała Prezes NFZ, potwierdzeniem uprawnień do świadczeń są: dokument potwierdzający uprawnienia lub złożone przez świadczeniobiorcę oświadczenie. Przedstawiciele NFZ przekazali informację o przygotowywanych dla świadczeniodawców listach świadczeniobiorców, którzy aktualnie nie mają potwierdzenia uprawnień do świadczeń. Przedstawiciele FPZ wyrazili zainteresowanie przekazaniem takich list świadczeniodawcom i uproszczeniem procedury przekazywania tych danych poprzez wprowadzenie możliwości sprawdzenia swojej listy w systemie eWUŚ.

Ponadto, strony wskazały na konieczność zwiększenia skuteczności funkcjonowania ZUS, KRUS i innych urzędów w obsłudze świadczeniobiorców w zakresie wyjaśniania uprawnień do świadczeń – przedstawiciele NFZ poinformowali o planowanych działaniach informacyjnych (ulotki, infolinie, materiały na stronach internetowych).

Z innych kwestii, przedstawiciele FPZ przekazali uwagi dotyczące kontraktowania AOS w roku bieżącym. Natomiast omówienie konsultacji projektu zmiany zarządzenia Prezesa NFZ w zakresie POZ, w tym spraw finansowych, przełożono na następne spotkanie, w dniu 21 listopada 2012 roku - godzina 11.00.

W miarę możliwości, materiały przygotowywane przez NFZ zostaną przekazane do FPZ w terminie wcześniejszym.

Źródło: www.federacjapz.pl