21 listopada 2012 r. w Centrali NFZ doszło do spotkania Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz z Zarządem Funkcyjnym Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Dotyczyło ono warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Prezes Funduszu przedstawiła propozycje, dotyczące zapewnienia dostępności do świadczeń od 1 stycznia 2013 roku, Oto one:

- zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie nr 85/2011/DSOZ z 17 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielania świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, będzie uwzględniało dotychczasowy poziom i sposób finansowania świadczeń w okresie obowiązywania od 1 stycznia 2013 do 31 maja 2013 roku;

- świadczeniodawcy POZ będą dokonywali od 1 stycznia 2013 roku sprawdzeń uprawnień do świadczeń świadczeniobiorców na zasadach określonych w art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawdzenia uprawnień będzie się dokonywać przez sprawdzenie dokonywane w systemie eWUŚ, potwierdzenie okazania dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń lub przyjęcie oświadczenia od świadczeniobiorcy;

- w odniesieniu do świadczeń, dla których jednostkami rozliczeniowymi są: roczna stawka kapitacyjna i ryczałt miesięczny, w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 maja 2013 roku, status uprawnienia do świadczeń nie będzie miał wpływu na rozliczenie świadczeń;

- comiesięczne weryfikacje deklaracji list aktywnych POZ w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 maja 2013 roku, będą prowadzone na dotychczasowych zasadach;

- Fundusz do 5 kwietnia 2013 roku, po dokonaniu analizy realizacji świadczeń w 2012 roku i pierwszych dwóch miesiącach 2013 roku oraz funkcjonowania rozwiązań wprowadzonych art. 50 ustawy, przedstawi FPZ propozycje zmian w finansowaniu świadczeń w POZ z uwzględnieniem: wprowadzenia rozwiązań wynikających z przepisów art. 50 ustawy w odniesieniu do świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest roczna stawka kapitacyjna, a także zmian w sposobie finansowania w poszczególnych zakresach świadczeń POZ oraz w wyniku zmian, o których mowa w 2 pierwszych przypadkach, środki zaplanowane na finansowanie świadczeń w POZ nie ulegną obniżeniu;

- do 30 kwietnia 2013 roku Fundusz przedstawi do uzgodnienia świadczeniodawcom i ich reprezentatywnym organizacjom warunki realizacji świadczeń i ich finansowania, które obowiązywać będą od 1 czerwca 2013 roku z uwzględnieniem przepisów art. 50 ustawy.

Przedstawiciele Zarządu Funkcyjnego FPZ przedstawią przedmiotowe propozycje podczas najbliższego posiedzenia Zarządu Federacji i niezwłocznie przekażą Prezes NFZ stanowisko Zarządu. Stanowisko Zarządu Federacji oraz projekt rozwiązań przygotowanych przez NFZ zostaną omówione podczas kolejnego spotkania.
Ponadto strony ustaliły wstępnie termin następnego spotkania w centrali NFZ na 28 listopada 2012 r.

Źródło: www.federacjapz.pl