Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia zaakceptowało dokument "Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze. Rekomendacje i ich realizacja". Wskazany dokument zawiera między innymi charakterystykę demograficzną oraz epidemiologiczną społeczeństwa polskiego, a także dane liczbowe, które ilustrują strukturę i organizację udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne.

Dokument został zaakceptowany w dniu 2 września 2015 r. i powstał w oparciu o:

- analizy i oceny zabezpieczenia świadczeń wykonywanych przez pielęgniarki i położne w wybranych obszarach ochrony zdrowia;

- analizy systemu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i na kierunku położnictwo;

- analizy zapotrzebowania na różne rodzaje kształcenia podyplomowego, w szczególności na szkolenia specjalizacyjne dofinansowane ze środków publicznych.

Przeprowadzone analizy pozwoliły na dokonanie oceny aktualnego stanu pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce oraz na przedstawienie i wypracowanie rekomendacji dotyczących określenia docelowego wskaźnika pielęgniarek aktywnych zawodowo na 1 tysiąc mieszkańców, stworzenia polityki zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz wypracowanie mechanizmów zapewniających podniesienie wynagrodzeń dla tych grup zawodowych. W dokumencie zawarto również sprawozdanie z dotychczasowej realizacji rekomendacji, a także załączono wykaz spotkań Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w okresie od 8 grudnia 2014 r. do 18 sierpnia 2015 r.

Jak wskazano na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, dokument "Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze. Rekomendacje i ich realizacja" stanowił materiał wyjściowy do dalszych prac w resorcie ukierunkowanych na rozwój pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 3 września 2015 r.