Z komentarza można sie dowiedzieć, od kiedy obowiązują nowe regulacje i do kiedy można się ubiegać o dofinansowanie, kto może ubiegać się o dofinansowanie i na co może je przeznaczyć, co będzie zawierać umowa z MZ w zakresie otrzymania dotacji celowej na sprzęt, w jaki sposób finansowane jest doposażenie gabinetów szkolnych oraz w jaki sposób planowane jest udzielanie świadczeń w dentobusach.

Obowiązująca od 26 września 2017 roku ustawa z 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej - dalej u.s.r., wprowadza postanowienia przewidujące wydatkowanie w 2017 roku z budżetu państwa kwoty do 281,8 mln zł na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną.

1.Nowe regulacje

Skorzystanie ze środków przewidzianych w ustawie odbywać się będzie trzema drogami:

 

1)

jako możliwość uzyskania dotacji celowej bezpośrednio przez świadczeniodawcę (jeśli spełnia on kryterium podmiotowe);

2)

jako możliwość prowadzenia działalności w gabinecie profilaktyki zdrowotnej wyposażonym ze środków pozyskanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (brak bezpośredniego wpływu środków budżetowych do świadczeniodawcy);

3)

jako możliwość udzielania świadczeń w dentobusie udostępnionym nieodpłatnie przez wojewodę (również brak bezpośredniego wpływu środków budżetowych do świadczeniodawcy).

Kierowanie środków na sprzęt i wyposażenie ustawa uzależnia więc od spełnienia kryterium podmiotowego lub przedmiotowego.

2.Kryteria: podmiotowe i przedmiotowe - czyli kto może ubiegać się o dofinansowanie i na co może je przeznaczyć?

Zgodnie z art. 3 u.s.r., beneficjentem środków przewidzianych w ustawie będzie:

1)

udostępniający – czyli podmiot utworzony lub prowadzony przez uczelnię medyczną, z którym uczelnia ta zawarła umowę przewidującą obligatoryjne dla tego podmiotu udostępnienie uczelni medycznej jednostek organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach medycznych; udostępniającym może być także inny podmiot leczniczy (niż utworzony przez uczelnię medyczną), który zawarł z uczelnią medyczną taką umowę (dobrowolnie);

2)

świadczeniodawca, realizujący tzw. szybką ścieżkę onkologiczną, który osiągnął na dzień 31.12.2016 r. najwyższą w danym województwie wartość wykonania świadczeń w ramach tego leczenia, jeżeli posiada w strukturze organizacyjnej oddziały o profilach:

onkologia kliniczna lub chemioterapia,

chirurgia onkologiczna oraz

radioterapia;

3)

świadczeniodawca, który ma zawartą (należy rozumieć: na dzień wejścia w życie omawianej ustawy) umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego w profilu lub rodzaju komórek organizacyjnych neonatologia - trzeci poziom referencyjny (za wyjątkiem podmiotów tworzonych przez Ministra Zdrowia, uczelnie i instytutów badawczych, które podlegają odrębnym procedurom uzyskiwania dotacji).

Dwa pozostałe obszary finansowania przewidzianego w ustawie opierają się na kryterium przedmiotowym, czyli rodzaju świadczeń udzielanych przez beneficjenta (kryterium przedmiotowe). Są to: prowadzenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i udzielanie świadczeń w dentobusie.

3.Onkologia, neonatologia i dydaktyka – możliwość otrzymania dotacji celowej

Dla beneficjentów spełniających jedno z trzech kryteriów podmiotowych, art. 5 u.s.r. przewiduje formułę przekazania dotacji celowej na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. Rodzaj aparatury i sprzętu nie jest w tym wypadku w ustawie określony, zatem każdy z tych podmiotów będzie mógł samodzielnie określić we wniosku na jaki rodzaj sprzętu i aparatury chce dotację uzyskać. W przypadku szybkiej ścieżki onkologicznej oraz neonatologii sprzęt ten będzie musiał mieć jednak oczywiście zastosowanie w udzielaniu świadczeń z tego zakresu, jaki przesądził o spełnieniu tego kryterium.

Inicjatywa uzyskania dotacji należeć może zarówno do świadczeniodawcy jak i do Ministerstwa Zdrowia, które w przypadku świadczeniodawcy powołującego się na realizację szybkiej ścieżki onkologicznej będzie dodatkowo związane danymi wskazującymi na to, czy wnioskodawca, posiadający w swojej strukturze oddziały o odpowiednich profilach, osiągnął na dzień 31 grudnia 2016 r. najwyższą w danym województwie wartość wykonania świadczeń w ramach tego leczenia. W tym więc zakresie będzie mógł być to wyłącznie jeden podmiot w województwie. Podmioty lecznicze spełniające jedno z dwóch pozostałych kryteriów podmiotowych, mogą być, co do zasady, bardziej liczne, co może skutkować przeprowadzeniem przez Ministerstwo Zdrowia postępowania mającego wyłonić beneficjenta.


Cały komentarz dostępny jest w LEX Ochrona Zdrowia.