Szpital SP ZOZ ogłasza konkurs na stanowisko z-ca dyrektora ds. lecznictwa.

Czy zgodnie ze zmianami w ustawie o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw i nowym brzmieniu art. 49 ust. 2, który stanowi, że "Konkurs na stanowisko kierownika ogłasza podmiot tworzący, a na pozostałe stanowiska - kierownik."; odpowiedzialnym za ogłoszenie konkursu na z-ca kierownika ds. lecznictwa jest dyrektor SP ZOZ-u?

Jakie przepisy regulują kwestię ogłaszania konkursu?

Zgodnie z treścią art. 49 ust. 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej - dalej u.dz.l. tylko konkurs na kierownika SP ZOZ-u jest organizowany przez podmiot tworzący.

Oznacza to, że konkurs na stanowisko zastępcy kierownika organizowany jest już przez sam podmiot leczniczy. Instytucję ogłoszenia o konkursie reguluję szczegółowo § 9 rozporządzenia ministra zdrowia z 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Pozostałe szczegóły dotyczące wymagań i przebiegu konkursu reguluje art. 49 u.dz.l. oraz w całości rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.