Odpowiedź

W świetle art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.) - dalej u.r.l., której przepisy obowiązują od dnia 1 stycznia 2012 r., zakazane jest stosowanie jakichkolwiek form zachęty odnoszących się do produktów podlegających refundacji ze środków publicznych, w tym darowizn mających postać np. darmowych glukometrów czy wstrzykiwaczy do insuliny. Zgodnie z interpretacją tego przepisu proponowaną w "Opinii prawnej Ministerstwa Zdrowia w sprawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych" z dnia 16 stycznia 2012 r., wyrażony w art. 49 ust. 3 u.r.l. zakaz odnosi się wyłącznie do wytwórców oraz podmiotów mogących prowadzić obrót produktami refundowanymi, a więc do aptek, punktów aptecznych oraz hurtowni farmaceutycznych, składów celnych oraz składów konsygnacyjnych produktów leczniczych. W wyżej wymienionej opinii Ministerstwa Zdrowia wskazano wyraźnie, że "tylko podmioty wytwarzające produkty podlegające refundacji i dokonujące obrotu (albo podmioty działające w ich imieniu i na ich rzecz) mogą stosować środki i metody zakazane w tym przepisie". Dodatkowo, zakaz określony w art. 49 ust. 3 u.r.l. obejmuje podmioty realizujące zaopatrzenie na zlecenie w zakresie wyrobów medycznych, a także dostawców tych wyrobów (art. 49 ust. 4 u.r.l.). W związku z powyższym należy stwierdzić, że Poradnia Diabetologiczna, która nie prowadzi obrotu produktami refundowanymi nie jest objęta zakazem wyrażonym w art. 49 ust. 3 u.r.l. i może wydawać pacjentom bezpłatnie glukometry i wstrzykiwacze do insuliny.