Czy szpital może (tak jak dotychczas) wydawać egzemplarze wyżej wymienionych książeczek otrzymanych bezpłatnie od firm z reklamami sponsorów?

Czy zobowiązany jest zamówić książeczkę zdrowia dziecka na własny koszt?

Książeczki wydawane dzieciom urodzonym do dnia 31 grudnia 2015 r. zachowują ważność i staną się książeczkami zdrowia dziecka w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - dalej r.s.d.m. Do końca roku 2015 r. wydawanie książeczek na dotychczasowych zasadach może następować bez przeszkód. Począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. książeczki wydawane dzieciom urodzonym począwszy od tej daty będą musiały odpowiadać nie tyko w warstwie treściowej, ale i wizerunkowej wzorowi określonemu w zał. 6 do r.s.d.m.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wprowadza nie tylko zmianę polegającą na rozszerzeniu zakresu informacji objętych treścią książeczki zdrowia dziecka, ale przede wszystkim wprowadza do obrotu prawnego książeczkę zdrowia dziecka jako dokument o określonym przepisami rozporządzenia wzorze.

Jest to zasadnicza zmiana w stosunku do obowiązującego jeszcze obecnie stanu prawnego, w którym książeczka zdrowia dziecka nie stanowiła obowiązującego dokumentu, tym bardziej zaś określonego w formie narzuconego formularza. Jeśli więc była wydawana w podmiocie leczniczym, podmiot ten miał, co do zasady, możliwość sformułowania jej treści, oprawy graficznej i innych elementów.

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązywać będzie urzędowy wzór książeczki zdrowia dziecka (§ 88 w zw. z § 72 r.s.d.m.). Książeczki wydawane dzieciom urodzonym począwszy od tej daty będą więc musiały odpowiadać nie tyko w warstwie treściowej, ale i wizerunkowej wzorowi określonemu w zał. 6 do r.s.d.m. Wizerunek ten może różnić się tego jakim dysponuje podmiot leczniczy.

Uwagę zwraca fakt, iż rozporządzenie nie wprowadza zakazu umieszczania w treści książeczki zdrowia dziecka treści dodatkowych, tak jak czyni to § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich, który stanowi wyraźnie, iż na recepcie nie mogą być zamieszczane informacje i znaki niezwiązane z jej przeznaczeniem, w tym stanowiące reklamę. Prowadzi to do wniosku, iż prawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie tego rodzaju w odniesieniu do książeczek zdrowia dziecka. Warunkiem podstawowym jest jednak, by książeczka ta w swojej warstwie treściowej oraz wizerunkowej odpowiadała wzorowi z rozporządzenia.

Natomiast ze względu na zapisy § 87 ust. 2 r.s.d.m., książeczki wydawane dzieciom urodzonym do dnia 31 grudnia 2015 r. zachowują ważność i staną się książeczkami zdrowia dziecka w rozumieniu rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. Do końca roku 2015 r. wydawanie książeczek na dotychczasowych zasadach może następować bez przeszkód.