Czy SP ZOZ na wniosek kancelarii odszkodowawczej może udzielić informacji i podać numer polisy OC i nazwy ubezpieczyciela, który będzie likwidował szkodę?

Kancelaria odszkodowawcza legitymująca się pełnomocnictwem do uzyskiwania wszelkich informacji związanych ze szkodą ma prawo uzyskać od SP ZOZ-u informacje dotyczące numeru polisy OC i nazwy ubezpieczyciela, który będzie likwidował szkodę. Udostępnienie powyższych danych nie będzie stanowiło naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - dalej. u.o.d.o. Informacje te nie stanowią również tajemnicy handlowej przedsiębiorstwa definiowanej w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - dalej u.z.n.k.

Analizując powyższe zagadnienie należy zastanowić się nad tym jaki charakter mają dane, o których udostępnienie wnosi kancelaria odszkodowawcza.

Po pierwsze należy zauważyć, że informacje te, tj. numer polisy ubezpieczeniowej oraz nazwa ubezpieczyciela, nie stanowią danych objętych regulacją ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z istniejącą w systemie prawnym legalną definicją danych osobowych, danymi osobowymi są: imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, a w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej także numer PESEL osoby fizycznej. A zatem skoro informacja może mieć charakter danych osobowych wtedy, gdy dotyczy osoby fizycznej to informacje o osobach prawnych, jakimi są numer polisy ubezpieczeniowej oraz nazwa ubezpieczyciela, nie mogą zostać uznane za dane osobowe, a tym samym nie odnosi się do nich zakaz przetwarzania ustanowiony ww. ustawą.

Należy ponadto stwierdzić, iż prawo poszkodowanego do uzyskania danych ubezpieczyciela sprawcy szkody za pośrednictwem kancelarii odszkodowawczej można wyprowadzić z treści przepisu art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. poprzez zastosowanie wykładni a maiori ad minus (wnioskowanie polegające na założeniu, że jeżeli norma prawna pozwala czynić więcej, to pozwala także i mniej). Stosownie bowiem do tego przepisu, przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. A zatem skoro możliwe jest udostępnienie przy spełnieniu ww. warunków danych osobowych, to tym bardziej uzasadnione jest udostępnienie danych osoby prawnej, jako danych objętych w tym zakresie mniej sformalizowaną ochroną prawną. Niewątpliwie przekazanie danych ubezpieczyciela sprawcy szkody pełnomocnikowi poszkodowanego nie tylko nie naruszałoby tych praw, ale jest również konieczne do realizacji uprawnienia wynikającego z przepisów prawa, jakim jest niewątpliwie uprawnienie poszkodowanego do uzyskania odszkodowania zarówno bezpośrednio od samego sprawcy, jak i od zakładu ubezpieczeń.

Po drugie dane, o których udostępnienie wnosi kancelaria odszkodowawcza, nie stanowią również tajemnicy przedsiębiorstwa uregulowanej w art. 11 ust. 4 u.z.n.k., zgodnie z którym przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. A zatem udostępnienie przez SP ZOZ przedmiotowych informacji nie będzie stanowiło czynu nieuczciwej konkurencji.

Co więcej, należy również zauważyć, że ujawnienie takich danych przez SP ZOZ i tak by nastąpiło w toku likwidacji szkody, ponieważ SP ZOZ byłby zobowiązany powiadomić poszkodowanego o tym kto w chwili powstania szkody był jego ubezpieczycielem oraz jaki był nr polisy obowiązującej w tym czasie. Udzielenie takich danych na wniosek pełnomocnika poszkodowanego, wsparty odpowiednim pełnomocnictwem znacząco ułatwia sytuację procesową SP ZOZ-u, gdyż poszkodowany po uzyskaniu takich informacji może sam bezpośrednio wystąpić do ubezpieczyciela o naprawienia powstałej szkody.

Należy również wskazać, iż w analizowanym stanie faktycznym nie ma znaczenia czy składając owy wniosek kancelaria odszkodowawcza powołała się na dostęp do informacji publicznej, gdyż informacje te uzyskuje na mocy pełnomocnictwa poszkodowanego, który realizuje w ten sposób swoje uprawnienie do uzyskania odszkodowania bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń.