NZOZ prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej. Każdy pacjent podczas rejestracji otrzymuję kartę ID z jego stałym numerem. Podczas wizyty karta ID wykorzystywana jest przez lekarza za pomocą czytnika kodów do otwierania wizyty w systemie elektronicznym.

Czy przychodnia może odmówić przyjęcia na wizytę pacjenta, który nie chce przyjąć karty ID?

Tak, chyba że pacjent znajduje się w stanie wymagającym udzielenia mu natychmiastowego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, bądź też jeżeli NZOZ udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Odpowiedź uzależniona jest w dużej mierze od tego, jaki jest stan pacjenta i na jakich zasadach udzielane są świadczenia zdrowotne (komercyjnie czy też są finansowane ze środków publicznych). Odmowa przyjęcia pacjenta, który ubiega się o udzielenie mu świadczenia zgodnego z profilem danej placówki to bowiem nic innego jak odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego.

O ile zatem przychodnia działa komercyjnie (odpłatnie) wiąże ją jedynie treść art. 15 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej - zgodnie z którym podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. A contrario do treści powyższego zapisu, w przypadku, gdy pacjent nie znajduje się w stanie wymagającym udzielenia mu natychmiastowego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, odmowa jest możliwa. Dodatkowym ograniczeniem mogą być w tej sytuacji jedynie ewentualne inne rodzaje zobowiązań, w oparciu o które pacjentowi mogłoby przysługiwać dane świadczenie (wykupiony wcześniej abonament, działanie w oparciu o ubezpieczenie komercyjne, itp.).

Jeżeli natomiast przychodnia udziela świadczeń finansowanych ze środków publicznych, podlega dodatkowo ograniczeniom wynikającym z ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa ta nie zezwala zaś na stawianie świadczeniobiorcy dodatkowych (poza określonymi w ustawie - tj. faktem spełnienia warunków do świadczeń finansowanych ze środków publicznych) warunków uzyskania świadczenia.