Czy na podstawie art. 188 Kodeksu pracy takie wykorzystywanie zwolnienia opieki na dziecko jest prawidłowe?

Wykorzystanie zwolnienia od pracy na opiekę na dzieckiem w pełnych godzinach jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p., obowiązującymi od 2 stycznia 2016 r. Pracownik może wykorzystać 2 godziny, a nie 1h 40 minut w poszczególne dni, bowiem nie ma możliwości udzielania zwolnienia od pracy w celu opieki nad dzieckiem w minutach, ale wyłącznie w dniach lub w wymiarze godzinowym (art. 188 § 1 k.p.). Po wykorzystaniu po 2 godziny w 4 dniach pracy pozostanie mu jeszcze 8 godzin zwolnienia od pracy na opiekę na dzieckiem.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 2 stycznia 2016 r. art. 188 § 1 k.p., pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Stosownie do treści art. 188 § 2 k.p., o sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym wyżej wymienionego zwolnienia, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

Zwolnienie od pracy, o którym mowa w art. 188 § 1 k.p., udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny (art. 188 § 3 k.p.).

Zatem nie zmieniły się zasady wykorzystywania tzw. opieki nad dzieckiem w dniach. Zwolnienie na opiekę na dziecko nie zależy bowiem od wymiaru czasu pracy w dniu wykorzystywania zwolnienia.

Jednak, zgodnie z nową regulacją pracownik ma wybór, czy wykorzystać tzw. opiekę na dziecko w dniach czy w godzinach. Jeżeli jednak pierwszy wniosek złoży o udzielenie mu zwolnienia na dzień pracy a nie na godziny, to kolejne zwolnienie od pracy może być wykorzystane również w formie jednego dnia. Wykorzystanie zwolnienia od pracy na opiekę na dzieckiem w godzinach jest zgodne z przepisami Kodeksu pracy obowiązującymi od 2 stycznia 2016 r. Pracownik może wykorzystać 2 godziny, a nie 1h 40 minut w poszczególne dni, bowiem nie ma możliwości udzielania zwolnienia od pracy w celu opieki nad dzieckiem w minutach, ale wyłącznie w dniach lub w wymiarze godzinowym (art. 188 § 1 k.p.). Po wykorzystaniu po 2 godziny w 4 dniach pracy pozostanie mu jeszcze 8 godzin zwolnienia od pracy na opiekę na dzieckiem mimo, że pracuje 7 godzin 35 minut na dobę bo Kodeks pracy nie ogranicza wymiaru zwolnienia dla takich osób.