Co w związku z pielęgniarką, która zostanie zatrudniona po 1 stycznia 2016 r. i nie ma jeszcze deklaracji pacjentów?

Czy jej podwyżka się nie należy?

Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - dalej r.z.o.w.u., przysługuje wszystkim pielęgniarkom i położnym podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarkom i higienistkom w środowisku nauczania i wychowania, dalej jako pielęgniarki POZ, a kwota wynikająca ze zwiększenia stawki kapitacyjnej dla pielęgniarki POZ nie jest przypisana do konkretnych deklaracji określonej pielęgniarki.

Regulacje dotyczące obowiązku przekazywania dodatkowych środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek POZ są zawarte w § 3 r.z.o.w.u oraz w zarządzeniu nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Jak wynika z tych przepisów w przypadku podstawowej opieki zdrowotnej przyjęto zasadę zwiększenia stawki kapitacyjnej, a podwyżka dotyczy wyłącznie pielęgniarek POZ, które mają prawo do "zbierania listy". Definicja pielęgniarki i położnej POZ jest określona w art. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podwyżka przekazywana przez Fundusz w formie zwiększenia stawki kapitacyjnej pielęgniarek i położnych nie dotyczy więc tzw. pielęgniarek zabiegowych, które nie zbierają deklaracji wyboru. Nie oznacza to jednak, że kwoty zwiększenia są przypisane do konkretnych pielęgniarek posiadających określone deklaracje. Zgodnie bowiem z § 3 ust. 2 r.z.o.w.u. środki finansowe uzyskane ze zwiększenia stawki kapitacyjnej pielęgniarki POZ przeznacza w taki sposób, aby zapewnić średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w skali kraju o 400 zł, a nie według liczby zebranych deklaracji. Ponadto należy zauważyć, że pielęgniarka POZ zatrudniona od 1 stycznia 2016 r. będzie systematycznie zbierać deklaracje, w konsekwencji świadczeniodawca, w wyniku zebranych tak deklaracji wkrótce, również w zakresie świadczeń realizowanych przez tę pielęgniarkę POZ, uzyska zwiększoną stawkę kapitacyjną.