Czy pacjent ma prawo do bezpłatnego wykonania zdjęć aparatem fotograficznym swojej dokumentacji medycznej?

Pacjent ma prawo do bezpłatnego wykonania zdjęć aparatem fotograficznym swojej dokumentacji medycznej.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dalej u.p.p.

Zgodnie z art. 23 u.p.p. pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna jest udostępniana m.in. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii (art. 27 pkt 2 u.p.p.). Przepisy ustawy nie określają jednak w jaki sposób, czy przy użyciu jakich środków technicznych należy takie wyciągi, odpisy bądź kopie sporządzać. W świetle powyższego, wobec braku wskazania sposobu sporządzania kopii dokumentacji medycznej, można przyjąć, iż dopuszczalne jest m.in. jej fotografowanie.

Jeśli chodzi o kwestię odpłatności za wykonywanie wyciągów, odpisów i kopii, należy wskazać, iż co do zasady, przepis art. 28 ust. 1 u.p.p. przewiduje, iż podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w powyżej wskazany sposób. Wysokość tej opłaty ustala również sam podmiot. Niemniej jednak ustawodawca przewidział maksymalną wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji, gdyż opłata ta ma na celu pokrycie kosztów podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, a nie służyć np. jego wzbogaceniu. Tak więc opłaty mogą dotyczyć wyciągów, odpisów i kopii w wersji papierowej, a także w wersji elektronicznej.

Żądanie opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez jej sfotografowanie nie znajduje więc oparcia w przepisach ustawy, gdyż nie generuje żadnych kosztów dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Podobny pogląd, aczkolwiek dotyczący sporządzania fotografii akt sądowych został zaprezentowany w piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2001 r. (sygn. akt DO.I.0133/33/01) - skierowanym do wszystkich podległych Ministrowi Sprawiedliwości sądów powszechnych, w którym dokonano wykładni przepisu art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego na podstawie którego strony postępowania cywilnego mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości sporządzenie fotografii akt sprawy jest substytutem własnoręcznego sporządzenia notatki. Za udostępnienie w ten sposób akt nie można pobierać opłat, bo w tym przypadku sąd nie ponosi żadnych kosztów.