Odpowiedź:
Pacjent, na rzecz którego udzielane są świadczenia paliatywne lub hospicyjne, i to w ramach poradni opieki paliatywnej lub też hospicjum domowego, uprawniony jest równocześnie do korzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej realizowanej zarówno przez lekarza, jak i pielęgniarkę oraz ze świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisem § 8 ust. 3 zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Nr 73/2013/DSOZ, świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna udzielane w warunkach domowych, realizowane są we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz położną podstawowej opieki zdrowotnej. Jak stanowi z kolei § 8 ust. 4 pkt 2 zarządzenia Nr 73/2013/DSOZ, realizacja świadczeń zawartych w katalogu zakresów świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej dopuszczalna jest łącznie w szczególności ze świadczeniami określonymi w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.
Uwzględniając powyższe ustalenia w zakresie przepisów obowiązującego prawa i uzupełniając je dodatkowo o stwierdzenie, iż celem opieki paliatywnej i hospicyjnej pozostaje nade wszystko poprawa jakości życia pacjenta nieuleczalnie chorego oraz zapobieganie bólowi oraz łagodzenie cierpień, stwierdzić należy, że brak jest jakichkolwiek przeszkód do objęcia pacjenta, na rzecz którego udzielane są świadczenia opieki hospicyjnej domowej, podstawową opieką zdrowotną realizowaną przez lekarza, czy pielęgniarkę, czy też ambulatoryjną opieką specjalistyczną.

Podobnie zresztą, z uwagi na okoliczność, iż zgodnie z postanowieniami załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. poz. 1347) „Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej” część III - „Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach ambulatoryjnych”, poradnia opieki paliatywnej czynna jest co najmniej 3 dni w tygodniu po 2,5 godziny dziennie, w tym 1 dzień w godzinach popołudniowych - do godziny 18.00, sprawowanie opieki medycznej w pozostałej części bez wątpienia wymaga udziału lekarza oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. W takim stanie rzeczy za uzasadniony uznać należy wniosek o możliwości korzystania przez świadczeniobiorcę zarówno ze świadczeń opieki paliatywnej, jak i podstawowej opieki zdrowotnej.

Artur Paszkowski, autor współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 2.06.2015 r.