Odpowiedź:
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) - dalej u.dz.l., nie przewiduje zaopatrywania w znaki identyfikacyjne pacjentów szpitali i oddziałów psychiatrycznych.
Uzasadnienie:
Artykuł 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) stanowi, że ilekroć przepisy ustawy stanowią o szpitalu psychiatrycznym, odnosi się to również do innego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sprawującego całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową, niezależnie od podmiotu, który je tworzy i utrzymuje. Należy więc przyjąć, iż ustawa będzie miała zastosowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego. Jednak kwestię zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne reguluje ustawa o działalności leczniczej, która w art. 36 ust. 3 u.dz.l. stanowi, że pacjentów szpitala zaopatruje się w znaki identyfikacyjne, zaś w art. 36 ust. 4 u.dz.l., iż przepisu art. 36 ust. 3 u.dz.l. nie stosuje się do pacjentów szpitala lub oddziału psychiatrycznego. Zatem przepisy odnoszące się do zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne nie mają w odniesieniu do tego podmiotu leczniczego zastosowania.
Iwona Kaczorowska-Kossowska, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 5 listopada 2014 r.