Jak powinien wyglądać miesięczny raport kierownika podmiotu leczniczego - (przychodnia lekarska) z kolejek oczekujących?

Czy powinien być w wersji elektronicznej, czy papierowej?

Przepisy nie określają wyraźnie formy prowadzenia raportów kierownika świadczeniodawcy, o którym mowa w art. 21 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z. Raport jest powiązany ściśle z listą oczekujących na świadczenia, która jest prowadzona w formie elektronicznej, zatem w ocenie autorki, również raport dołączany do listy powinien być prowadzony w formie elektronicznej.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 u.ś.o.z. świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie natomiast z art. 20 ust. 10g u.ś.o.z. listy oczekujących na udzielenie świadczeń, prowadzi się w postaci elektronicznej.

Jak wynika z art. 21 ust. 4 u.ś.o.z. do zadań (...) kierownika świadczeniodawcy należy przeprowadzanie oceny list oczekujących na udzielenie świadczenia pod względem:

1) prawidłowości prowadzenia dokumentacji;
2) czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia;
3) zasadności i przyczyn zmian terminów udzielenia świadczeń.

Z powyższych czynności należy sporządzić stosowny raport. Wprawdzie przepisy u.ś.o.z. nie określają postaci w jakiej ma być przygotowany raport, to jednak mając na uwadze fakt prowadzenia list oczekujących w formie elektronicznej i ścisłego powiązania raportu z listą oczekujących zasadny wydaje się wniosek, że również ten raport powinien być stworzony w postaci elektronicznej i taka forma będzie wystarczająca. Przepis art. 21 u.ś.o.z. jednak wyraźnie o tym nie mówi, zatem stanowiska mogą być różne, co uniemożliwia udzielenie jednoznacznej odpowiedzi.