Czy lekarz w trakcie specjalizacji może samodzielnie pełnić dyżur w oddziale szpitalnym?

Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów - dalej r.s.l.l.d., w ramach realizacji szczegółowego planu szkolenia specjalizacyjnego decyzję o dopuszczeniu lekarza do samodzielnego pełnienia dyżuru podejmuje kierownik specjalizacji.

Zgodnie z § 15 ust. 1 r.s.l.l.d. w ramach realizacji szczegółowego planu szkolenia specjalizacyjnego decyzję o dopuszczeniu lekarza do samodzielnego pełnienia dyżuru podejmuje kierownik specjalizacji (pkt 6). Zapis ten powielają niektóre programy specjalizacji, jak np. program specjalizacji z medycyny ratunkowej, który stanowi "W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu". Inne, jak np. program specjalizacji z chorób wewnętrznych, ograniczają się do określenia ilości dyżurów, nie traktują w ogóle o kwestii samodzielności ich pełnienia.

Tym samym uprawnienie do samodzielnego pełnienia dyżuru medycznego powstaje po stronie każdego lekarza odbywającego specjalizację indywidualnie, po podjęciu decyzji w tej sprawie przez kierownika specjalizacji.