Czy lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie za okres pobytu na oddziale pacjentowi w późniejszym terminie?

Kiedy jest to możliwe i jaki jest to termin?

Lekarz może wystawić – na wniosek ubezpieczonego - zaświadczenie lekarskie stwierdzające okres pobytu ubezpieczonego w szpitalu w późniejszym terminie.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim - dalej s.t.s.o. wydane na podstawie art. 59a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zgodnie z § 4 ust. 2 s.t.s.o., okres czasowej niezdolności do pracy przypadający na czas pobytu ubezpieczonego w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne obejmuje okres od dnia przyjęcia do dnia wypisania ze szpitala albo innego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Zgodnie z § 10 ust. 1 s.t.s.o., zaświadczenie lekarskie stwierdzające okres pobytu ubezpieczonego w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne wystawia się nie później niż w dniu wypisania ubezpieczonego z tego szpitala albo innego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

W przypadku dłuższego niż 14 dni pobytu ubezpieczonego w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, zaświadczenie lekarskie wystawia się co 14 dni (§ 10 ust. 2 s.t.s.o.).

Jednakże zgodnie z § 10 ust. 3 s.t.s.o., zaświadczenie lekarskie stwierdzające okres pobytu ubezpieczonego w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne może być, na wniosek ubezpieczonego, wystawione także w terminie późniejszym. W tym przypadku nie obowiązują zasady ograniczające możliwość wystawienia zaświadczenia lekarskiego na maksymalnie 3 dni wstecz od daty wystawienia.

Jednakże do okresu poszpitalnego stosuje się ogólne zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich. Zgodnie bowiem z § 10 ust. 4 s.t.s.o., do zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego okres czasowej niezdolności do pracy przypadający po zakończeniu pobytu w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne stosuje się odpowiednio § 7 s.t.s.o., zatem w tym przypadku zaświadczenie można wystawić na 3 dni poprzedzające dzień, w którym przeprowadzono badanie.

Podobnie ww. kwestię regulowało obowiązujące do dnia 31 grudnia 2015 r. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które także przewidywało - na wniosek ubezpieczonego – możliwość wystawienia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego okres pobytu ubezpieczonego w szpitalu w terminie późniejszym.

Reasumując, rozporządzenie dopuszcza - na wniosek pacjenta - możliwość wystawienia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego okres pobytu ubezpieczonego w szpitalu w terminie późniejszym, jednak nie precyzuje, co oznacza termin późniejszy, nie wprowadza też ograniczeń czasowych tak jak np. w przypadku zaświadczeń poszpitalnych.