Czy książka raportów pielęgniarskich może być prowadzona w wersji elektronicznej?

Podstawą prawną wdrażania EDM jest w istocie przepis wykonawczy w postaci rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. - dalej r.d.m. Przepis § 1 r.d.m. stanowi: "Dokumentacja medyczna, zwana dalej "dokumentacją", jest prowadzona w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej". Zastosowanie "lub" daje w zasadzie prawo do wszelkich konstrukcji, czyli także do częściowego wdrożenia EDM. Zawartość Księgi Raportów Pielęgniarskich jest określona przepisem § 31 r.d.m., zgodnie z którym:

Księga raportów pielęgniarskich zawiera:

1) oznaczenie podmiotu, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 r.d.m.;
2) numer kolejny wpisu;
3) treść raportu, z uwzględnieniem imienia i nazwiska, a w razie potrzeby innej informacji pozwalającej na zidentyfikowanie pacjenta, opisu zdarzenia, jego okoliczności i podjętych działań;
4) statystykę oddziału, w tym liczbę osób przyjętych, wypisanych, zmarłych;
5) datę sporządzenia raportu;
6) oznaczenie pielęgniarki lub położnej dokonującej wpisu, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 r.d.m.

Zastosowanie ma także § 4 ust. 2 r.d.m. Oznacza to, że osoba dokonująca wpisu w księdze musi posiadać własny dostęp do systemu informatycznego, tak aby system odnotowywał aktywności poszczególnego użytkownika.

W podsumowaniu autorka wskazuje, że prawo nie zabrania częściowego wdrożenia EDM. Część prowadzona elektronicznie musi jednak spełniać wszystkie wymagania dla danego fragmentu dokumentacji, co w niektórych wypadkach rodzi na przykład potrzebę digitalizowania dokumentów papierowych. Jeżeli więc raport wymaga dołączenia jakiegokolwiek dokumentu musi być on sprowadzony do postaci cyfrowej. § 81 ust. 1 r.d.m. stanowi, że: "W przypadku gdy do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej ma być dołączona dokumentacja utworzona w innej postaci, w tym zdjęcia radiologiczne lub dokumentacja utworzona w postaci papierowej, osoba upoważniona przez podmiot wykonuje odwzorowanie cyfrowe tej dokumentacji i umieszcza je w systemie informatycznym w sposób zapewniający czytelność, dostęp i spójność dokumentacji". W przypadku wdrożenia EDM tylko w części na poziomie tej części dokumentacja musi być między innymi kompletna. Odpowiadając jednak na pytanie - wdrożenie EDM tylko w wybranych zakresach jest dopuszczalne.