Czy przepis art. 28 ust. 3 w zw. z art. 27 pkt 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dotyczy wyłącznie dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej, czy dotyczy również dokumentacji medycznej w wersji papierowej - a co za tym idzie udostępnienie polega na zrobieniu skanu (takiej formy udostępnienia nie ma w zapisach ustawy)?

W aktualnym stanie prawnym przepisy nie odnoszą poszczególnych sposobów udostępniania dokumentacji medycznej do formy jej prowadzenia, należy przyjąć, iż formy wskazane w art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - dalej u.p.p., odnoszą się do obydwu sposobów prowadzenia dokumentacji medycznej, tj. zarówno do formy papierowej jak i elektronicznej.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 12 grudnia 2015 r. zawiera w art. 27 u.p.p. jednolitą dla wszystkich form prowadzenia dokumentacji medycznej, regulację, wedle której jest ona udostępniana:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.

Jest to regulacja zasadniczo różniąca się stanu prawnego obowiązującego przed nowelizacją ustawy oraz przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Ustawa w poprzednim brzmieniu nie zwierała bowiem zapisów figurujących obecnie w pkt 4 i 5 art. 27 u.p.p., zaś zapisy odnoszące się do udostępniania dokumentacji medycznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawierało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w części dotyczącej wyłącznie prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej.

Ponieważ jednak w aktualnym stanie prawnym przepisy nie odnoszą poszczególnych sposobów udostępniania dokumentacji medycznej do formy jej prowadzenia, należy przyjąć, iż formy wskazane w art. 27 u.p.p. odnoszą się do obydwu sposobów prowadzenia dokumentacji medycznej, tj. zarówno do formy papierowej jak i elektronicznej. Tytułem uzupełnienia można jedynie wskazać, ze aktualne orzecznictwo sądów powstające na tle ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wskazuje na konieczność jak najszerszego rozumienia zakresu uprawnień pacjenta co do form i sposobów dostępu do dokumentacji medycznej.