Jakie elementy powinien zawierać plan strategiczny szpitala?
Planowanie strategiczne jest procesem wyboru długofalowych celów przedsiębiorstwa, ustalaniu polityki i programów do realizacji konkretnych zadań niezbędnych do osiągnięcia tych celów oraz wyboru metod koniecznych do ich realizacji. Inaczej to proces podejmowania decyzji o tym, co dla przyszłości zakładu jest najwłaściwsze, czym powinien się zajmować i dla jakiej grupy klientów będzie świadczyć swoje usługi (np. rozwój kliniki neurochirurgii wraz z rozbudową bloku operacyjnego). Należy pamiętać, że po zdefiniowaniu celów strategicznych, które formułowane są na najwyższym szczeblu zarządzania - w przypadku zakładów opieki zdrowotnej - przez kierownika zakładu (dyrektora naczelnego) należy powiązać je z celami taktycznymi i celami operacyjnymi realizowanymi na niższych poziomach zarządzania. W planowaniu strategicznym w przedsiębiorstwie menedżer powinien wziąć pod uwagę jaka strategia pasuje do określonej sytuacji, jakie są wady i zalety różnych dróg osiągnięcia celu oraz w jaki sposób powiązać decyzje strategiczne podejmowane w różnych obszarach przedsiębiorstwa. Innymi słowy planowanie strategiczne można określić jako sformalizowany proces długoterminowego kształtowania rozwoju firmy, który za pomocą analizy strategicznej wykorzystującej między innymi analizę SWOT (analizę mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń tkwiących w otoczeniu firmy), powinien doprowadzić do określenia celów działania oraz sposobów i środków ich realizacji. W procesie planowania strategicznego musi nastąpić zdefiniowanie misji organizacji, ocena otoczenia organizacji, ocena wnętrzna organizacji, określenie strategicznych problemów organizacji, wypracowanie strategii mających rozwiązać te problemy oraz stworzenie efektywnej wizji organizacji w przyszłości.