Przedstawiony do konsultacji publicznych w dniu 15 lipca 2015 r. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia wprowadza zmiany dla wymagań ogólnoprzestrzennych, jakie będzie musiał spełniać Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. W ośrodku znajdować się będą musiały sale, nie więcej niż 2-osobowe, przeznaczone dla osób umieszczonych.

Dotychczas, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (Dz. U. poz. 89), w ośrodku znajdują się sale jednoosobowe przeznaczone dla osób umieszczonych. Przepisy ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24) określające maksymalny limit wydatków budżetu państwa stanowią, iż w przypadku, gdy liczba osób skierowanych do Ośrodka przekroczy 10, wówczas następuje zwiększenie limitu wydatków budżetu państwa. W bieżącym roku analiza wykorzystanych środków wskazuje na brak możliwości zwiększenia liczby łóżek w Ośrodku poprzez rozbudowę lub adaptację dodatkowych pomieszczeń, dlatego też konieczne jest umożliwienie zwiększenia liczby łóżek do 2 w obecnych salach, przy zachowaniu obowiązujących wymagań w zakresie wyposażenia sal i ich zabezpieczenia.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia go w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl, stan z dnia 16 lipca 2015 r.