Projekt ustawy zmieniającej ustawę o działalności leczniczej zakłada między innymi wprowadzenie zakazu zbywania akcji i udziałów w spółkach kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, rozszerzenie przepisów dotyczących gospodarowania samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa i wskazanych jednostek samorządu terytorialnego, a także zastąpienie określenia "przedsiębiorstwo", terminem "zakład leczniczy".

Przedstawiony do konsultacji publicznych projekt ustawy z zmieniającej ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) - dalej u.dz.l. oraz niektórych innych ustaw zakłada między innymi wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym SP ZOZ pokrywa stratę netto we własnym zakresie, czyli poprzez zmniejszenie funduszu zakładu. W przypadku gdy fundusz zakładu nie wystarczy na pokrycie wskazanej wyżej straty netto, podmiot tworzący zobowiązany będzie do pokrycia pozostałej części, jednak nie więcej niż do wysokości wynikającej z sumy straty netto i kosztów amortyzacji. Drugim z możliwych działań w przypadku braku możliwości pokrycia straty netto jest likwidacja SP ZOZ-u.

Drugą z propozycji projektu jest wprowadzenie zakazu zbywania akcji i udziałów w spółkach kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeśli w wyniku zbycia podmioty te stracą większościowy pakiet akcji lub udziałów.

Celem kolejnej proponowanej zmiany jest zapewnienie odpowiednich środków na rozwój podmiotów leczniczych - spółek, w których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają ponad 50% akcji lub udziałów poprzez pozostawienie w spółkach wypracowanego zysku.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, kierownik SP ZOZ-u ma otrzymać nowy obowiązek sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ-u. Raport ma być przekazywany podmiotowi tworzącemu w terminie do dnia 31 maja każdego roku. Podstawą do sporządzenia raportu będzie sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.

Kolejną proponowaną zmianą jest określenie trybu przeprowadzania przez wojewodów kontroli podmiotów leczniczych w przypadku powzięcia informacji o zbywaniu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych wbrew zakazowi, który wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).

Kolejną propozycją jest zmiana art. 52 ust. 1 u.dz.l., który określa, iż SP ZOZ gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym. Konieczność zmiany wskazanego przepisu wynika z różnych interpretacji jego stosowania. Zaproponowane przez projekt rozwiązanie zakłada swobodę podmiotu tworzącego w zakresie wyposażania "swojego" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w nieruchomości.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw proponuje również wprowadzenie zmian mających na celu ułatwienie i przyspieszenie poszukiwania przez Policję osób zaginionych, przez zobowiązanie podmiotów leczniczych do informowania Policji w przypadku przyjęcia do szpitala osoby małoletniej (przy braku kontaktu z przedstawicielem ustawowym) albo osób o nieustalonej tożsamości.

Projekt zakłada również zastąpienie określenia "przedsiębiorstwo", terminem "zakład leczniczy" oraz ujednolicenie nazewnictwa polegającego na zmianie określenia "ujemny wynik finansowy" na określenie "strata netto". Ponadto projekt ustawy proponuje również odstąpienie od zasady, w myśl której w jednym przedsiębiorstwie/zakładzie leczniczym można wykonywać działalność leczniczą wyłącznie jednego rodzaju.

Dodatkowo w projekcie zaproponowano również przywrócić Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę, jednostce samorządu terytorialnego oraz publicznej uczelni medycznej możliwość tworzenia nowych SP ZOZ-ów.

Zakłada się, iż projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl, stan z dnia 5 kwietnia 2016 r.