Według obecnie obowiazujących przepisów Narodowy Fundusz Zdrowia podczas przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców (świadczeniodawców) zobowiązany jest do przestrzegania zapisów mówiących o zakazie podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli u tego samego świadczeniodawcy (za wyjątkiem ściśle wskazanych w ustawie przypadków) jak i ograniczenia czasowego trwania kontroli w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) przyznaje kontrolowanemu przedsiębiorcy szereg uprawnień, które mają zapewnić jego ochronę jak i normalne funkcjonowanie podczas trwania kontroli. Obecne ograniczenie stosowania mechanizmów ochronnych dotyczyło kontroli działalności leczniczej dokonywanej przez organ prowadzący rejestr, ministra właściwego do spraw zdrowia, wojewodę i pomiot tworzący w zakresie zadań określonych w przepisach o działalności leczniczej.

Projektowane poszerzenie tego katalogu o literalnie wskazane NFZ, potwierdza iż Fundusz jest w obecnym stanie prawnym zobligowany do stosowania niniejszej ustawy podczas przeprowadzanych kontroli. Taki obowiązek Funduszu był dotychczas często negowany przez samych kontrolujących, którzy powoływali się na postanowienia umowne.

Należy pamiętać, że kontrola prowadzona przez publicznego płatnika odnosi się jedynie do świadczeń gwarantowanych, a nie do udzielania wszystkich świadczeń przed dany podmiot.

Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2015 roku.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK