Środki te zostały rozdzielone pomiędzy 26 placówek, które realizują program. Wśród nich są cztery placówki publiczne- szpitale kliniczne z Warszawy, Poznania, Białegostoku i Szczecina. Poza tym środki otrzymały placówki prywatne działające w całej Polsce – w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie, Katowicach, Gdańsku, Białymstoku, Opolu, Gdyni, Mysłowicach, Łodzi, Bydgoszczy, Rzeszowie i Krakowie.

W drugiej połowie roku 2013 przeznaczono na ten cel 32 744 737 zł. W programie również brało udział 26 placówek.

Udział w realizacji programu obejmuje zapewnienie kompleksowego dostępu do świadczeń medycznie wspomaganego rozrodu, do których należą procedury związane z przygotowaniem do pobrania gamet męskich i żeńskich, ich preparatyka, tworzenie i hodowla zarodków, przechowywanie i zapewnienie bezpieczeństwa zarodków, jak również przechowywanie do czasu wykorzystania oraz transfer utworzonych zarodków do macicy, zgodnie z zasadami opisanymi w programie.

Do programu będą kwalifikowane kobiety, które nie ukończyły 40-tego roku życia. Celem programu jest przede wszystkim obniżenie liczby par bezdzietnych, jak również zwiększenie skuteczności leczenia niepłodności, zapewnienie najwyższego standardu leczenia niepłodności oraz osiągnięcie poprawy trendów demograficznych.

Podmioty, które zgłosiły się do udziału w programie musiały spełniać wymagania dotyczące wielkości i struktury zasobów, zatrudnionego personelu, sprzętu i aparatury medycznej, musiały także przestawić plan rzeczowo-finansowy obejmujący między innymi liczbę i zakres możliwych do wykonania zadań, kosztorys oraz harmonogram realizacji zadań. Musiały także przedstawić informacje dotyczące efektywności procedur wykonanych w roku 2013, o ile były takie wykonywane.

Pełny wykaz placówek realizujących program znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia:
http://www2.mz.gov.pl