Nowe rozporządzenie ureguluje kwestie dotyczące sposobu dokonywania uwierzytelnienia na potrzeby obrotu prawnego z zagranicą zaświadczeń o uzyskaniu stopnia naukowego i stopnia w zakresie sztuki, jak również innych dokumentów, w przypadku konieczności spełnienia wymagań określonych przez inne państwo albo w innych uzasadnionych przypadkach dokumentów oraz pobierania opłaty za przedmiotową czynność.

  1. zaświadczenia o uzyskaniu stopnia naukowego i stopnia w zakresie sztuki oraz
  2. inne dokumenty – w przypadku konieczności spełnienia wymagań określonych przez inne państwo albo w innych uzasadnionych przypadkach.

Czytaj w LEX: Ścieżki kariery akademickiej – habilitacja 2.0 >


Uzupełnienie katalogu dokumentów podlegających uwierzytelnieniu o zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego i stopnia w zakresie sztuki oraz o inne dokumenty dotyczące uzyskania tych stopni odpowiada na potrzeby osób ubiegających się o ich uznanie za granicą albo o zatrudnienie w zagranicznych uczelniach, albo w innych instytucjach naukowych. Organy zagraniczne często wzywają do przedłożenia oprócz dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych również innych dokumentów związanych z przebiegiem kształcenia w szkole doktorskiej lub postępowania w sprawie uzyskania stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki.

Czytaj omówienie orzeczenia w LEX: Kardiolog z fałszywym doktoratem podważa zaufanie do zawodu lekarza >

 

Za uwierzytelnienie dokumentu pobiera się opłatę w wysokości 26 zł. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek bankowy:

  • Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w przypadku uwierzytelniania dokumentów przez dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
  • urzędu obsługującego ministra nadzorującego instytut badawczy – w przypadku uwierzytelniania dokumentów przez ministra nadzorującego instytut badawczy;
  • Kancelarii Polskiej Akademii Nauk – w przypadku uwierzytelniania dokumentów przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Sprawdź w LEX: Czy wydatki poniesione w związku z przewodem doktorskim oraz specjalizacją stanowią koszty uzyskania przychodów? >