Aplikant musi uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez właściwą izbę komorniczą oraz odbywać praktyki u patrona. Nowe zasady mają zapewnić wysoki poziom szkolenia przyszłych komorników.

 

Zasady określone w umowie z patronem

Niezbędne w przyszłej pracy doświadczenie aplikant zdobywa pod kierunkiem patrona, z którym podpisuje umowę o pracę. To w niej określa się zasady odbywania praktyk. Aplikant w trakcie praktyki u komornika ma przygotować się do samodzielnego wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.

 

Zajęcia seminaryjne, które organizują właściwe samorządy, powinny być prowadzone w szczególności w formie konwersatoriów, seminariów oraz ćwiczeń. Rozporządzenie dopuszcza formę e-learningu.

 

 

 

Wyższa opłata za aplikację

Zajęcia mają rozpocząć się w pierwszy poniedziałek po dniu 1 stycznia i trwać do 31 grudnia. Przerwa pomiędzy zajęciami seminaryjnymi trwa trzy miesiące, tj. od dnia 1 lipca do dnia 30 września. Według rozporządzenia zajęcia seminaryjne odbywają się co najmniej raz w tygodniu w wymiarze ośmiu 45-minutowych jednostek szkoleniowych, przy czym dopuszczono możliwość zmiany cyklu odbywania się zajęć seminaryjnych, lecz nie mniej niż 4 dni w miesiącu.

Nie zmieni się współczynnik służący do wyznaczania opłaty za aplikację, będzie wynosił 2,5, co oznacza, że opłata za aplikację w 2019 r. wzrośnie proporcjonalnie do minimalnego wynagrodzenia za pracę - w 2019 r. będzie to 5625 zł.

 

Aplikant w przyszłym roku zapłaci więcej>>