Zmiana ta ma na celu powiązanie wynagrodzenia tych osób z nakładem ich faktycznej pracy w zorganizowaniu i w przebiegu egzaminu wstępnego, dlatego planuje dostosowanie wysokości ryczałtu przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej oraz jego zastępcy do okresu pełnionej funkcji.

Aplikacja adwokacka ma przygotować do zawodu zaufania publicznego>>

 

Niższe wynagrodzenie przewodniczącego

Obecna łączna wysokość ryczałtu przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej powołanej na dwuletnią kadencję wynosi 6400 zł, zaś jego zastępcy 1600 zł (czyli 25 proc. wysokości ryczałtu przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej). Dodatkowe komisje kwalifikacyjne powoływane są zazwyczaj na  miesiąc lub dwa przed terminem egzaminu wstępnego, który zazwyczaj przeprowadzany jest pod koniec września. 

Z uwagi na późniejsze objęcie obowiązków przewodniczącego w tym wypadku, zakres pracy przewodniczących i zastępców tych komisji jest znacznie mniejszy niż przewodniczących i zastępców komisji kwalifikacyjnych powoływanych na dwuletnią kadencję. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca komisji kwalifikacyjnej swoją funkcję pełnią przez okres dwuletniej kadencji.

Oni również, zanim zostaną powołane dodatkowe komisje kwalifikacyjne, podejmują wstępne czynności organizacyjne w tym związane z współpracą z radami co do organizacji egzaminów, weryfikują, pod względem wymogów formalnych, zgłoszenia kandydatów o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, które składane mogą być najpóźniej 45 dni przed terminem egzaminu wstępnego. Dopiero gdy przemawiają za tym względy organizacyjne, a w szczególności duża liczba kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego Minister Sprawiedliwości może powołać dodatkowe komisje kwalifikacyjne do przeprowadzenia tego egzaminu.

Zdaniem MS wydaje się wskazane, aby wysokość ryczałtu tych  osób była odpowiednio niższa. Proponuje się zmianę wysokości ryczałtów przewodniczących dodatkowych komisji kwalifikacyjnych oraz ich zastępców w zależności od terminu ich powołania, przy zachowaniu dotychczasowych proporcji w wysokości ryczałtu przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej i jego zastępcy, któremu przysługuje ryczałt w wysokości 25 proc. ryczałtu przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej.