Student Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Andrzej S. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzję ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 28 stycznia 2019 r. odmawiają przyznania stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe. Chodziło o osiągnięcia z roku akademickiego 2018/2019.

Punktacja za referaty na konferencjach

Minister podjął tę decyzję po zasięgnięciu opinii zespołu ekspertów. Skarżący zgłosił pięć osiągnięć. Sporne były trzy referaty, wygłaszane na konferencjach - za każdy można było uzyskać po 5 punktów, a 9 punktów wystarczyło do otrzymania stypendium. Z tym, że współautorstwo nie przysparzało punktów.

Zespół ekspertów nie przyznał żadnych punktów studentowi, gdyż:

  • konferencje miały niską rangę, bo organizatorem było koło studenckie
  • referaty na dwóch konferencjach nie były związane z przedmiotem studiów, gdyż wiązały się z psychologią, polityka rozwoju, socjologią prawa i ochroną środowiska (OZE).

Minister na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym stwierdził, że referaty powinny wiązać się ze studiami prawniczymi i nie powinny wiązać się z dowolna tematyką, zaś konferencje nie były prawnicze.

Czytaj w LEX: Uprawnienia studentów związane z rodzicielstwem w myśl ustawy 2.0 >

Na rozprawie przed WSA Andrzej S. przekonywał, że socjologia prawa jest wykładana na pierwszym roku wydziałów prawa. Referaty wiązały się ze studiami, a zwłaszcza referat wygłoszony w Wielkiej Brytanii p. " Kryzys państwa prawa, oddziaływanie na odnawialne źródła energii".

- Ponadto w zespole ekspertów nie było specjalistów od socjologii prawa, a biegły przy ponownym rozpatrywaniu sprawy był ten sam. Choć należało powołać inną osobę - podkreślał Andrzej S.

Czytaj w LEX: Decyzje administracyjne wobec studentów i doktorantów według ustawy 2.0 >

WSA oddala skargę

Skarga nie okazała się zasadna i sąd I instancji ja oddalił. Jak uzasadniała sędzia sprawozdawca Ewa Kwiecińska, WSA bada legalność wydania decyzji, a nie jej słuszność. - Oceny eksperckie nie podlegają kontroli - podkreśliła sędzia Kwiecińska. - Tylko w razie barku oczywistej spójności między oceną zespołu ekspertów a decyzją sąd mógłby ją uchylić - dodała.

Ale gdyby nawet przyjąć, że referat dotyczący kryzysu konstytucyjnego i jego wpływu na politykę społeczną ma związek ze studiami, to i tak student nie uzyskałby minimalnej liczby punktów, koniecznych dla uzyskania stypendium. Ta wada nie ma wpływu na łączna punktację - orzekł sąd.

Czytaj w LEX: Absolutorium - wpływ uzyskania na wymiar urlopu wypoczynkowego i obowiązek odprowadzania składek >

WSA w ustnych motywach wyroku nie odniósł się do kwestii ponownego badania odwołania przez tego samego biegłego ani nie dostrzegł związku pozostałych trzech referatów z kierunkiem studiów skarżącego.

Warto dodać, że stypendium na szczególne osiągnięcia  wynosi 15 tys. zł i skarżący uzyskał je w poprzednich latach akademickich.

Sygnatura akt SA/Wa 1587/19, wyrok z 7 lutego 2020 r.