Opinie takie zostały wygłoszone we wtorek podczas zorganizowanej na Uniwersytecie warszawskim konferencji sprawozdawczej uczelni biorących udział w konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Uczelnie badawcze, czyli najlepsze w kraju

W 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło konkurs w ramach programu IDUB. W jego wyniku 10 uczelni, spośród 20 uprawnionych do udziału w konkursie otrzymuje podwyższoną o 10 proc. dotację w latach 2020–2026, na realizację planów rozwojowych zawartych we wnioskach konkursowych. Pozostałe uczelnie, które wzięły udział w konkursie otrzymują dotację zwiększoną o 2 proc.

 


- To program wyjątkowy pod wieloma względami. Po pierwsze, złożenie wniosków do programu poprzedzone było przeprowadzeniem przez same uczelnie gruntownych analiz swoich mocnych i słabych stron. Na podstawie tych analiz szkoły same opracowały plany rozwoju, które w najskuteczniejszy sposób miałyby przyczynić się do osiągnięcia przez nie statusu uniwersytetu badawczego. Niezależnie od ostatecznych wyników, wszystkie szkoły oprócz tego, że spełniły rygorystyczne warunki udziału w konkursie, zdobyły również bezcenny dla skutecznego zarządzania know how co do mocnych i słabych stron uczelni - mówił minister.

Czytaj: Nowa rektor: Zadbam o to, by Uniwersytet Łódzki wykorzystał swój potencjał>>
 

Międzynarodowa ocena kandydatów

- Po drugie, wnioski złożone przez uczelnie były oceniane przez międzynarodowy zespół wybitnych ekspertów zagranicznych, w tym byłych rektorów czołowych europejskich uczelni. Ich zaangażowanie i kompetencje nadal służą uczelniom uczestniczącym w konkursie.  Bezprecedensowa jest także skala programu. Budżet programu w perspektywie 7 lat to około 3,5 miliarda złotych – podkreślił minister Wojciech Murdzek. – Skala finansowania jest bezprecedensowa w polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki, ale plany działań uczelni są zobowiązaniem wieloletnim, wykraczającym poza ramy kadencji rektorów. Powinny doprowadzić do zasadniczych zmian jakościowych w uczelniach i będę podlegały rygorystycznej ewaluacji – zaznaczył minister.

Konkurencja warunkiem rozwoju uczelni

Założeniem konferencji jest prezentacja działań podjętych w ramach realizacji projektów IDUB. W gronie międzynarodowych ekspertów przedstawiciele uczelni mogli także dzielić się swoimi doświadczeniami oraz omawiać wyzwania  i sukcesy minionego roku. - Powinniśmy ze sobą konkurować. I będziemy to robić, żeby wykorzystać szansę rozwoju naszych uczelni i w ten sposób budować silną naukową Polskę –mówił do zebranych rektorów uczelni IDUB prof. Alojzy Nowak.