Dane w Systemie POL-on są przetwarzane w celu wykonywania zadań związanych m.in. z ustalaniem i realizacją polityki naukowej państwa, przeprowadzaniem ewaluacji jakości działalności naukowej i nadzorem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki nad systemem szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie określonym przez ustawę.

Dane pracowników naukowych w jednej bazie>>

 

System POL-on dostosowany do potrzeb Sieci Łukasiewicz

Zmiany dotyczą przede wszystkim zakresu danych wprowadzanych do Systemu POL-on przez prezesa Centrum Łukasiewicz oraz dyrektorów instytutów Sieci Łukasiewicz w zakresie informacji z obszaru szkolnictwa wyższego i nauki, znajdujących się w kompetencji tych organów, oraz wskazania terminu wprowadzania tych danych.

Zmiany dotyczą w szczególności:

  1. rozszerzenia informacji dotyczących uczelni nie publicznych o dane dotyczące daty wpisania i wykreślenia tej uczelni z ewidencji uczelni niepublicznych oraz numeru wpisu do ewidencji;
  2. rozszerzenia zakresu informacji dotyczących patentów, wzorów użytkowych i wyłącznych praw hodowcy do odmian roślin, niezbędnych do oceny tych osiągnięć naukowych w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej;
  3. rozszerzania i dostosowania do potrzeb ewaluacji jakości działalności naukowej zakresu informacji podawanych w ramach opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki dotyczących danych,o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 5 ustawy;
  4. uaktualnienia i rozszerzenia zakresu danych koniecznych do przeprowadzenia wymaganej oceny podmiotów w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej w zakresie oceny efektów finansowych działalności naukowej;
  5. uaktualnienia i rozszerzenia zakresu przedmiotowego wniosku o założenie konta w Systemie POL-on dla podmiotu systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz terminu jego złożenia;
  6. uszczegółowienia informacji o realizowanych projektach w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub upowszechniania nauki dotyczących źródła finansowania tych projektów.

 

 

 

Rozporządzenie uaktualni katalog składanych sprawozdań i raportów z wykorzystania środków finansowych, o których mowa wart. 365 pkt 1–3, 4 lit. c i d, 6 i 8 ustawy, ze wskazaniem terminów ich składania. Zmiany zaproponowane w projektowanym rozporządzeniu pozwolą na zapewnienie kompletności i aktualności danych zamieszczanych w Systemie POL-on przez obowiązane podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki.