- Osoba, która zgłosiła się do mojego biura, alarmuje, że z wypłacanego stypendium płatnik pobiera ok. 36 proc., a jednocześnie nie umożliwił udostępnienia rozliczenia z odciąganych kwot. Z informacji, jakie udało się doktorantce uzyskać z raportu ZUS, wynika, że łączna kwota wpłaconych składek jest mniejsza niż kwota odciągana z jej wynagrodzenia - pisze poseł Jan Dziedziczak w interpelacji skierowanej do MNISW. (nr 8456).

Stypendium doktoranckie to ok. 3 tys. zł>>

 

To za wiele

Wiceminister nauki Anna Budzanowska przypomina, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w których opłacaniu partycypuje doktorant (opłacając odpowiednio 9,76 proc. i 1,5 proc.), stanowi kwota stypendium doktoranckiego. W przypadku objęcia doktoranta, na jego wniosek, dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, składkę w wysokości 2,45 proc. w całości opłaca doktorant.

Zobacz procedurę w LEX: Zasady finansowania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe >

 

- Za doktorantów, którzy otrzymują stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) nie opłaca się składek na Fundusz Pracy - wyjaśnia wiceminister Budzanowska. - Tym samym, w związku z przyjętą nowelizacją, za okres od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. płatnik składek, który opłacił składki na Fundusz Pracy z tytułu wypłaconych stypendiów doktoranckich, jest zobowiązany, w terminie 6 miesięcy od 1 lipca 2020 r. skorygować rozliczenie składek wykazanych od tych stypendiów w deklaracjach rozliczeniowych za ten okres. Stypendium doktoranckie – co również istotne – nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - tłumaczy.

Czytaj w LEX: Stypendia doktoranckie na gruncie ustawy 2.0 >

 

Raporty do ZUS

Jak przypomina wiceminister Budzanowska, podmiot prowadzący szkołę doktorską, przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych imienne raporty miesięczne po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, w terminie ustalonym dla rozliczania składek. Jest również obowiązany przekazać ubezpieczonemu informacje zawarte w tych raportach w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do 28 lutego roku następnego.

- Organem właściwym w sprawach przepisów dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia społecznego jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, zaś w sprawie indywidualnej interpretacji dotyczącej wysokości oskładkowania z tytułu ubezpieczenia społecznego zaleca się wystąpienie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - przypomina wiceszefowa resortu.