Jak wyjaśnia resort w uzasadnieniu, wprowadzenie zmian postulowali członkowie zespołu doradczego ministra, który bierze udział w procesie oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

 

MNiSW: Nie planujemy nowych stypendiów dla studentów>>
 

Stypendium dla współautora i młodego artysty

Po nowelizacji za znaczące osiągnięcie naukowe studenta będzie uznawane samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności, którego student jest nie tylko autorem, ale także współautorem. Do tej pory liczyły się jedynie prace samodzielne. Szansę na stypendium będzie miał także autor dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na zbiorowej wystawie zorganizowanej przez instytucję kultury o wysokim prestiżu lub w przestrzeni publicznej.

 

 

 

Osiągnięciem nie będzie natomiast stała współpraca z prestiżową, zagraniczną jednostką naukową ani zagraniczna wizyta studyjna. Ustawodawca uznał tę pierwszą za standard, a tę drugą za niewiele wnoszącą, jeżeli nie ma wymiernych efektów takiego wyjazdu.

 

Więcej papierologii

Choć autorzy noweli zapewniają, że dokumentowanie znaczących osiągnięć w dalszym ciągu będzie opierało się przede
wszystkim na oświadczeniach studentów albo młodych naukowców, rozszerzony zostanie zakres objętych nimi informacji. Do wniosku mają być też dołączane dokumenty, które dotychczas składano jedynie dobrowolnie – np. regulaminy i wyniki konkursów, fragmenty publikacji, programy konferencji.

 

 


W procesie oceny danego osiągnięcia będzie brane pod uwagę również to czy regulamin konkursu przewiduje tworzenie rankingu uczestników, czy też nagrody są przyznawane laureatom, bez określania miejsc w klasyfikacji.


Ciekawe hobby nie pomoże dostać stypendium

Ponadto proponuje się uzupełnienie omawianego przepisu o dodatkowe kryterium, zgodnie z którym przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców będzie uwzględniane znaczenie osiągnięć w działalności naukowej dla rozwoju dyscyplin naukowych związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi albo znaczenie osiągnięć w zakresie twórczości artystycznej dla rozwoju kultury i sztuki.

 

W dotychczasowej praktyce zdarzało się, że we wnioskach o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców prowadzących działalność naukową obejmującą badania naukowe i prace rozwojowe wskazywano – jako osiągnięcia niezwiązane z prowadzoną działalnością – również aktywności hobbystyczne (np. pisanie powieści, występy muzyczne, fotografię amatorską). Według ustawodawcy nie powinno się to już liczyć.

 

Mniej stypendiów dla doktorantów

Nowela ma zmniejszyć minimalną liczbę stypendiów przyznawanych młodym naukowcom, będących doktorantami z 50 do 30.
Należy wyjaśnić, że wyniki oceny wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców wskazują, że średnia liczba punktów uzyskiwanych przez młodych naukowców będących doktorantami jest wyraźnie mniejsza od średniej liczby punktów
uzyskiwanych przez młodych naukowców posiadających stopień doktora.

 

Powyższe, w kontekście ogólnego limitu 230 stypendiów dla młodych naukowców, oznacza konieczność wyznaczania dwóch progów punktowych na liście rankingowej, których przekroczenie przez młodego naukowca warunkuje przyznanie mu stypendium.

 

Pieniądze na trzy lata

W tym roku stypendiami ministra zostali uhonorowani młodzi naukowcy prowadzący innowacyjne badania - laureaci konkursu będą otrzymywali po 5390 złotych miesięcznie, przez okres do 3 lat. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów Minister Edukacji i Nauki przeznaczy w tym czasie blisko 42 mln złotych.


Stypendia Ministra Edukacji i Nauki otrzymują osoby, które w dniu podjęcia przez ministra decyzji o przyznaniu tego świadczenia posiadają status młodego naukowca, tj. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i są zatrudnione w podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.