O to, jak studia przygotowują nauczycieli do prowadzenia zdalnego nauczania, pytają posłowie. MNiSW zapewnia, że wszystko w tej kwestii jest pod kontrolą, bo przyszli nauczyciele nie tylko mają informatykę w programie, ale uczą się teraz zdalnego nauczania sami korzystając z niego na studiach.

 

Brak zaangażowania w zdalne nauczanie może mieć wpływ na ocenę pracy>>

 

Programy dostosowane do potrzeb

- Standard kształcenia nauczycieli w sposób precyzyjny i całościowy określa organizację kształcenia nauczycieli, efekty uczenia, kompetencje osób prowadzących zajęcia oraz sposób weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się. Standard ma na celu zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i właściwego doboru efektów uczenia się tak, aby optymalnie przygotować studentów oraz uczestników studiów podyplomowych do wykonywania zawodu nauczyciela z uwzględnieniem jego specyfiki - wyjaśnia wiceminister nauki Anna Budzanowska.

 

Ma to na celu właściwe przygotowanie przyszłych nauczycieli do samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań zawodowych, zgodnego z wymaganiami współczesnej szkoły i oczekiwaniami stawianymi przez MEN dotyczącymi wykształcenia nauczycieli. W szczególności kształcenie:

  • nauczycieli w zakresie przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć ma uwzględniać kwestie edukacyjnego zastosowania mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnej[4];
  • nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej ma przewidywać metodykę edukacji informatycznej i posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną[5];
  • nauczycieli pedagogów specjalnych, nauczycieli logopedów, nauczycieli prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ma opierać się na wyposażeniu ich warsztatu pracy w zakresie znajomości kwestii technologii informacyjno-komunikacyjnej[6].
 

Standard dopasowany do potrzeb

Wszystkie efekty uczenia się (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) określone w standardzie uczelnie obligatoryjnie uwzględniają w programach: studiów oraz studiów podyplomowych. W szczególności w programie studiów uczelnia określa m.in. zajęcia lub grupy zajęć wraz z przypisaniem do nich efektów uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów.

 

 

 

- Uczelnia może wydzielić w formie odrębnych zajęć określone efekty uczenia się zgodnie z autonomią programową. Warto dodać, że standard wymusza także systematyczne doskonalenie tych programów. Uczelnie są zobowiązane do bieżącego korygowania programów zgodnie z wymaganiami współczesnej szkoły, a także podstawą programową - podkreśla wiceminister nauki.

 

 

 

 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówek systemu oświaty, oba resorty prowadziły zintensyfikowane konsultacje, czego efektem była możliwość realizacjipraktyk zawodowych, które są nieodłącznym elementem kształcenia nauczycielskiego, przez studentów oraz uczestników studiów podyplomowych ostatniego roku (tj. kończących kształcenie w roku akademickim 2019/2020) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Przyczyniło się to niewątpliwie do podniesienia kompetencji przyszłych nauczycieli w zakresie nauczania zdalnego.