Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym studentom lub absolwentom studiów pierwszego stopnia.

 

Wiele zmian w prawie od początku 2022 roku>>

 

Warunki udziału w programie, to przedstawienie projektu, którego okres realizacji nie przekracza 48 miesięcy i

w którym wnioskodawca wskaże:

 •             osobę odpowiedzialną za realizację projektu,
 •             opiekuna naukowego albo artystycznego kierownika projektu;

 

który nie obejmuje działań:

 •             finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa,
 •             wykonywanych przed dniem zawarcia umowy w ramach programu;

 

którego koszt realizacji nie przekracza:

 •  240 000 zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu albo z dziedziny nauk rolniczych,
 • 200 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych albo z dziedziny sztuki;

       

w którym koszty:

 • zakupu aparatury naukowo-badawczej, infrastruktury informatycznej albo sprzętu, urządzeń lub aparatury wykorzystywanych do prowadzenia działalności artystycznej nie przekraczają 50 000 zł, przy czym sfinansowanie tego zakupu ze środków finansowych przyznanych w ramach programu jest możliwe wyłącznie, jeżeli wnioskodawca nie posiada albo nie ma możliwości korzystania z niezbędnej aparatury lub infrastruktury,
 • wynagrodzenia kierownika projektu nie przekraczają 3 000 zł miesięcznie,
 • pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich.

 

W przypadku projektu obejmującego prowadzenie badań naukowych:

 • związanych z koniecznością wykonania eksperymentów medycznych na ludziach warunkiem udziału w programie jest ponadto uzyskanie zgody właściwej komisji bioetycznej,
 • związanych z koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach warunkiem udziału w programie jest ponadto uzyskanie zgody właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach,
 • nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną warunkiem udziału w programie jest ponadto uzyskanie zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
 • organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów warunkiem udziału w programie jest ponadto uzyskanie zgody wymaganej na podstawie przepisów o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych – przed rozpoczęciem realizacji tego projektu.