Według RPO, analiza tych spraw, a także kolejne doniesienia medialne dotyczące zachowań przemocowych na uczelniach  oraz wyniki badań zleconych przez jego biuro wskazują na konieczność  tworzenia strategii przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w środowisku akademickim, a także stworzenia systemu wsparcia dla pokrzywdzonych - wskazuje rzecznik praw obywatelskich. Rzecznik przypomina, że już w w 2020 r.  pytał Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czy planuje podjąć działania służące wdrożeniu na uczelniach wyższych standardów w tej sprawie. Przedstawiał też resortowi rekomendacje.

Uczelnie za słabo chronią studentów przed molestowaniem>>

Ostatnio rzecznik podejmował działania w związku z doniesieniami o mobbingu i molestowaniu na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi, a także Uniwersytecie Warszawskim.

 

Procedury antydyskryminacyjne głównie dla pracowników

Jak wynika z raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z 2019, niemal każda z jednostek wprowadziła procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne, ale dotyczą one jedynie pracowników. Większość uczelni nie ma natomiast procedur odnoszących się do studentów i doktorantów. Przykładem jest Akademia Muzyczna w Krakowie, która na pytanie fundacji odpowiedziała, że wystarczające są gwarancje konstytucyjne oraz zawarte w przepisach krajowych. Natomiast Akademia Muzyczna w Łodzi podkreśliła, iż nie ma odrębnej procedury, natomiast regulamin studiów obliguje do zapewnienie równych szans realizacji programu studiów przez studentów niepełnosprawnych. Dodatkowo poinformowała, że w programie studiów przewidziane są zajęcia z etyki.

Wątpliwości fundacji wzbudzają przypadki, w których poszczególne uczelnie wskazały, że nie istnieją żadne rozwiązania instytucjonalne. Rektor Akademii Teatralnej w Warszawie w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej stwierdził, że nie obowiązują tam żadne spisane procedury, natomiast wobec każdego zgłoszenia podejmowane są natychmiastowe działania mające na celu wyjaśnienie sytuacji.