Projekt zakłada zmiany w trzech ustawach: ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawie o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

WZÓR DOKUMENTU: Wniosek o przyznanie stypendium dla studenta za znaczące osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe >

Praca lub wolontariat zaliczy praktykę

Jedna z proponowanych zmian zmierza do wprowadzeni zasady umożliwiającej – w przypadkach i na warunkach określonych w regulaminie studiów – zaliczenia studentowi przez uczelnię czynności wykonywanych przez niego w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu na poczet praktyk zawodowych, jeżeli czynności te umożliwiły uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyk zawodowych.

Czytaj też: Partyk Aleksandra, Stypendium socjalne nie tylko dla studiujących krócej niż przez 6 lat >

Jedno kryterium dochodowe

Ujednolicone ma być w skali kraju kryterium dochodowego uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne oraz zwiększenie jego wysokości. Doprecyzowane mają być również przepisy dotyczące zaświadczeń, którymi musi legitymować się student ubiegający się o stypendium socjalne, w przypadku, gdy dochód na osobę w jego rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej.

Czytaj: Stypendium doktoranckie to ok. 3 tys. zł>>

W znowelizowanej ustawie na znaleźć się też obowiązek wydania studentowi zagranicznej uczelni odbywającemu część studiów w Polsce legitymacji studenckiej.

 


Czytaj też: Polityka zatrudnienia w UE - wspieranie pracodawców i pracowników przez Europejskie Służby Zatrudnienia >

Łatwiejsze zatrudnienie zagranicznego naukowca

Projekt przewiduje też zmianę przepisów dotyczących zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich osób, które uzyskały stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł zawodowy za granicą, tak by ułatwić umiędzynarodowienie polskich uczelni i mobilność kadry akademickiej.

Zaproponowano także zmianę przepisów dotyczących oceny okresowej nauczyciela akademickiego. Zmiana przepisu polega na uzupełnieniu katalogu nieobecności o przebywanie na urlopie bezpłatnym trwającym co najmniej 3 miesiące, pobieranie przez co najmniej 3 miesiące zasiłku chorobowego lub pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego. Długotrwała nieobecność w pracy wynikająca ze wskazanych powodów ma być - w myśl projektu - traktowana na równi z innymi, wymienionymi już w przepisie, nieobecnościami. Zmiana przepisu będzie skutkowała przesunięciem terminu dokonania oceny okresowej nauczyciela akademickiego.

Zmiany w funkcjonowaniu uczelni

Projekt przewiduje też wprowadzenie obligatoryjności publicznego charakteru obrony rozprawy doktorskiej i kolokwium habilitacyjnego. Z jawności wyłączone zostaną tylko rozprawy i kolokwia, których przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną. Określono minimalne kryteria formalne wymaganych do pełnienia funkcji promotora, w szczególności promotora pomocniczego.

Rozszerzony ma być katalog przepisów, których nie stosuje się do uczelni i wyższych seminariów duchownych prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe, z wyjątkiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Chodzi o przepisy dotyczące postępowania w sprawach uwierzytelniania dokumentów wydawanych przez uczelnie.

W projekcie jest też rozwiązanie, zgodnie z którym w posiedzeniach rady uczelni będzie uczestniczył - z głosem doradczym - przedstawiciel każdego związku zawodowego działającego w uczelni. Zaproponowano też ograniczenie możliwości odwołania członka rady uczelni wyłącznie do przypadku, gdy wszczęto przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo umyślne lub postępowanie o umyślne przestępstwo skarbowe, albo gdy zaprzestał spełniać warunek, gdy członkostwa w radzie uczelni nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu tej lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji publicznej.
(ks/pap)