Celem programu jest stworzenie im możliwości kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad pracą magisterską lub rozprawą doktorską albo realizacji innych form kształcenia w polskich ośrodkach. Stypendia będą przyznawane na okres od 6 do 12 miesięcy. Nowością w tym programie jest także możliwość realizowania go częściowo zdalnie. Stypendyści mogą do połowy czasu, na który jest przyznawane stypendium, przebywać w Ukrainie.

Narodowe Centrum Nauki i PAN z kolejnym wsparciem dla naukowców z Ukrainy>>

Program finansowany z funduszy norweskich

Do składania wniosków uprawnione są uczelnie i inne instytucje naukowe. Jednostka składająca wniosek o grant musi wskazać opiekunkę lub opiekuna naukowego, wspierającego stypendystę programu. Do wniosku należy także dołączyć plan integracji studenta lub młodego naukowca z polskim środowiskiem badawczym oraz informacje o korzyściach jakie może odnieść ukraińskie środowisko akademickie z wiedzy i doświadczeń, które laureat tego programu zdobędzie w Polsce.

 

Wysokość finansowania z NCN przeznaczonego dla jednego stypendysty może wynosić maksymalnie 5 tysięcy złotych (wnioskodawcy mogą ubiegać się też o niższe kwoty i zaplanować pokrycie części kosztów ze środków własnych). Program stypendialny finansowany jest z funduszy norweskich i EOG w ramach Programu badania podstawowe, którego operatorem jest NCN. Warunki przeprowadzenia konkursu zostały zatwierdzone przez partnera programu – Norweską Radę Badań (Research Council of Norway). Podobnie, jak w poprzednich inicjatywach skierowanych do naukowców z Ukrainy, tak i w tej formalności związane ze składaniem i oceną wniosków zostały ograniczone do minimum.

WZORY DOKUMENTÓW: