Stowarzyszenie przeprowadziło monitoring funkcjonowania sądownictwa dyscyplinarnego w 10 wybranych samorządach zawodów zaufania publicznego, działających na podstawie ustaw bazujących na artykule 17 Konstytucji, którego punkt 1 zobowiązuje te samorządy do sprawowania pieczy nad wykonywaniem zawodu przez ich członków. Z analizy wynika, że są w tej grupie samorządy rzetelnie wypełniające ten obowiązek ale też takie, w których niewadliwe orzeczenia stanowią rzadkość.
Monitoringiem objęto zawody: notariusza, komornika, rzecznika patentowego, farmaceuty, biegłego rewidenta, kuratora sądowego, lekarza, lekarza weterynarii, pielęgniarki, architekta. Nie analizowano sytuacji w samorządach adwokatów i radców prawny, ponieważ jak stwierdził prezes Stowarzyszenia dr Piotr Pomianowski, on jest radcą prawnym a współpracujący z nim kolega adwokatem.

Jak poinformowano podczas wtorkowej konferencji prasowej, wyniki monitoringu nie są optymistyczne. Wynika z niego, że wyroki sądów dyscyplinarnych są bardzo łagodne. Jak podkreślają autorzy raportu, nie spotkali się z żadnym wyrokiem, który mogliby uznać za rażąco surowy. Do tego bardzo rzadko stosowane są kary eliminacyjne. Na przestrzeni kilku przeanalizowanych lat (2011 – 2015, w przypadku części samorządów udało się zdobyć dane tylko do 2014 r.) odnotowano tylko 10 kar pozbawienia prawa wykonywania zawodu we wszystkich tych zawodach. Z tego najwięcej – 4 przypadki – w samorządzie kuratorów sądowych i po trzy u rzeczników patentowych i notariuszy. W pozostałych samorządach nie było takich przypadków. Więcej>>

Wiesław Kozielewicz
Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy>>>