Jak wyjaśnia MEiN w uzasadnieniu, pełnomocnik zintegruje przede wszystkim działania w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz oświaty i wychowania prowadzone obecnie przez kilku ministrów, w tym przede wszystkim: Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Zdrowia i Ministra Infrastruktury – w zależności od rodzaju uczelni, szkoły lub placówki działających w systemie oświaty.

 

Do zadań pełnomocnika będzie należało:

  1.  koordynowanie działań na rzecz rozwoju i utrzymania dwustronnej i wielostronnej współpracy z zagranicą w obszarze działalności naukowej prowadzonej w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, w tym działań mających na celu wzmocnienie umiędzynarodowienia nauki;
  2. monitorowanie i koordynowanie spraw dotyczących działalności naukowej wynikających z udziału Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach i instytucjach międzynarodowych;
  3. wzmacnianie i koordynowanie działań z zakresu promowania nauki pozwalających na wykorzystanie polskich osiągnięć i potencjału naukowego do budowania relacji międzynarodowych oraz tworzenia wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej jako kraju o wysokim poziomie działalności naukowej;
  4.  analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań dotyczących finansowania międzynarodowej współpracy naukowej, identyfikowanie problemów w tym zakresie oraz formułowanie wniosków;
  5. dokonywanie oceny oraz formułowanie wniosków w zakresie międzynarodowej współpracy naukowej w ramach programów i przedsięwzięć dedykowanych wsparciu podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
  6. podejmowanie działań na rzecz rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji;
  7. analiza i ocena działań podejmowanych na rzecz rozwoju i utrzymania dwustronnej i wielostronnej współpracy z zagranicą w zakresie edukacji oraz propozycji priorytetowych kierunków współpracy międzynarodowej w zakresie edukacji;
  8. analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań dotyczących umiędzynarodowienia edukacji, identyfikowanie problemów w tym zakresie oraz formułowanie wniosków.

 

Stanowisko bardzo ważne, ale bez znaczenia społeczno-gospodarczego

Jak podkreśla resort nauki - potrzeba powołania pełnomocnika wynika z "ważnego interesu państwa, jakim jest zapewnienie odpowiedniej realizacji zadań na poziomie krajowym i międzynarodowym w obszarze działalności naukowej prowadzonej w systemie szkolnictwa wyższego i nauki oraz działań podejmowanych na rzecz rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji."

Gdy jednak przychodzi do wyjaśnienia, czemu rozporządzenie zostaje przyjęte bez konsultacji i uzgodnień, MEiN wyjaśnia, że to przez brak skutków społeczno-gospodarczych, co nieco zaprzecza realizacji wspomnianego kilka zdań wcześniej ważnego interesu państwa.