Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie 7 lutego 2019 r.  po rozpoznaniu sprawy ze skargi Marka K. uchylił decyzję Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Chodziło o półroczne szkolenie wojskowe w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Marek K. złożył we wrześniu 2017 r. wniosek o przyjęcie go na studium oficerskie w grupie osobowej inżynieryjno – lotniczej lub ubezpieczenia lotów.

Za mało punktów

Skarżący absolwent jednak nie został zakwalifikowany na 6-miesięczne szkolenie wojskowe. W związku z niewyczerpaniem limitu miejsc w grupie osobowej: ubezpieczenia lotów – 4 miejsca, ruchu lotniczego – 2 miejsca i operatorów bezzałogowych statków powietrznych i wskazywania celów – 1 miejsce, przeprowadzono uzupełniające postępowanie rekrutacyjne. Komisja Rekrutacyjna w sposób łączny rozstrzygnęła kwestię wyników rekrutacji do trzech grup osobowych.

 

 

Marek K. złożył odwołanie od tej decyzji. I znów spotkał się z odmową. W uzasadnieniu decyzji Komisja Rekrutacyjna wyjaśniła, że w dodatkowym postępowaniu kwalifikacyjnym stworzyła jeden ranking dla wszystkich grup osobowych. Na siedem wolnych miejsc zgłosiło się 33 kandydatów, spośród których skarżący nie uzyskał wystarczającej liczby punktów, aby móc zakwalifikować się na 6-miesięczne szkolenie wojskowe. Kandydat zajął 26 pozycję, uzyskując ogólną liczbę 49 punktów.

WSA: Zmiana treści dokumentu

W rozpoznawanej sprawie Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stanęła na stanowisku, że w uchwale Senatu wskazane zostały wymagane kierunki ukończonych studiów w procesie postępowania rekrutacyjnego na 6-miesięczne szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. i nie ma w tym wykazie kierunku określonego jako "zarządzanie lotnictwem w specjalności zarządzanie ruchem lotniczym".

Ta okoliczność zadecydowała o nieprzyznaniu skarżącemu w toku postępowania konkursowego w ramach omawianego kryterium jakichkolwiek punktów.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stanowisko takie nie znajdowało należytego uzasadnienia w świetle sposobu procedowania i oceny przez organy kryterium wykształcenia skarżącego. W tym zakresie doszło do naruszenia przez organy zasad postępowania administracyjnego, a w szczególności przepisów art. 76 par. 1-3 kpa. Komisja w sposób sprzeczny z tymi zasadami doprowadziła do zmiany treści dokumentu urzędowego przedłożonego przez skarżącego, jakim jest dyplom ukończonych przez niego studiów.

Czytaj też: Środek dowodowy z dokumentów urzędowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym >>>

Zdaniem WSA, prowadzenie tego postępowania dowodowego miało w założeniu na celu wykluczenie skarżącego z możliwości przyznania mu punktów w ramach kryterium posiadanego wykształcenia, poprzez wykazanie różnic programowych w zakresie kierunku studiów, jaki ukończył skarżący, z podobnym kierunkiem studiów jaki ukończyły inne osoby.

Tymczasem rzeczą Komisji było jedynie dokonanie oceny zgodności ukończonego przez skarżącego kierunku studiów z wykazem kierunków studiów określonym w załączniku Nr 3 do uchwały Senatu z 5 lutego 2018 r., nie zaś weryfikacja treści dokumentu urzędowego złożonego przez skarżącego, poprzez analizę drogi prowadzącej do uzyskania dyplomu ukończenia studiów.

Skarga kasacyjna Komisji - oddalona

Skargę kasacyjną od wyroku sądu I instancji wniosła Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Zarzuciła sądowi naruszenie kpa oraz art. 70 Konstytucji RP przez ich niewłaściwe zastosowanie. I błędne przyjęcie, że organ II instancji, w świetle tego zapisu dopuścił się dowolnej oceny dokumentu, jakim był dyplom ukończenia studiów innej uczelni, która doprowadziła w istocie do zmiany treści dokumentu urzędowego, czyli dyplomu ukończenia studiów. Podczas gdy organ nie kwestionował treści i formy powyższego dokumentu.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał jednak, że skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie.

Ustalenie zakresu studiów "zarządzania lotnictwem"

W tej sprawie poza sporem pozostawało ustalenie, że skarżący ukończył studia na kierunku zarządzanie, specjalność zarządzenie lotnictwem, na okoliczność czego legitymował się dyplomem. Natomiast wymaganym kierunkiem studiów w procesie rekrutacyjnym były: "lotnictwo i kosmonautyka", "zarządzanie lotnictwem" oraz "nawigacja". Ukończenie tych studiów stanowiło podstawę przyznania kandydatowi 10 punktów w procesie rekrutacji.

Komisja powinna rozważyć, czy kierunek "zarządzenie" o specjalizacji "zarządzenia lotnictwem" jest w istocie tożsamy z kierunkiem "zarządzenie lotnictwem".

A zatem uchwała Senatu wprowadziła faktycznie dyskryminujący wymóg ukończenia kierunku studiów o nieistniejącej nazwie, a w efekcie naruszyła gwarantowane Konstytucją prawo do nauki (art. 70 ust. 5 Konstytucji RP).

Komisja - zdaniem NSA - pominęła treść dokumentu dyplomu ukończenia uczelni wyższej. Decyzja o rekrutacji nie wskazuje nazw wymaganych kierunków w procesie rekrutacyjnym na przedmiotowe szkolenie, a zawiera jedynie ogólne zapisy dotyczące naboru na szkolenia wojskowe i osoby, które miały określić wymagane kierunki ukończonych studiów. A to winno nastąpić z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących, w tym przypadku rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów.

Sygnatura akt III OSK 1411/21 - Wyrok NSA z 12 lipca 2022 r.