Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, uczelnie, ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców (do zgłoszenia podmioty te załączają oświadczenie potwierdzające podstawę prawną funkcjonowania, zasięg działania, a w przypadku stowarzyszenia naukowego – także prowadzenie działalności naukowej).

Komisja Akredytacyjna sprawdzi jakość zdalnego kształcenia>>

 

Przypomina też, że 1 stycznia 2020 r. rozpoczęła się czteroletnia kadencja Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dlatego - jak informuje - w celu dostosowania składu PKA do nowych przepisów, rozpoczął się nabór uzupełniający zgłoszeń kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020–2023. Zgłoszenia należy przesłać do 19 marca 2021 r.

 

 

Na liście wymagań wskazano też, że członkiem PKA może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie była karana karą dyscyplinarną, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami. Członkiem Komisji nie może być: członek Komisji Ewaluacji Nauki, założyciel uczelni niepublicznej, rektor, członek rady uczelni, pracownik Biura PKA.