W opinii studentów zrzeszonych w Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej (KWSM PSRP), jakość kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów systematycznie się obniża. Wpływ na taki stan ma coraz mniejsza liczba lekarzy, którzy chcieliby podzielić się swoją wiedzą z młodszymi kolegami, nie bez znaczenia jest tutaj także brak rozwijającej się bazy dydaktycznej. Dlatego studenci zdecydowanie sprzeciwiają się likwidacji stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów.

O takim zamiarze Ministerstwo Zdrowia poinformowało pod koniec października. uzasadniając to przeprowadzonymi badaniami, jakie zostały przeprowadzone pośród grupy 5351 osób, w tym 3819 studentów kierunku lekarskiego, 422 studentów kierunku lekarsko-dentystycznego, 1110 osób, które ukończyły studia, 622 stażystów oraz 488 lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli staż.

 

Obecna forma studiów nie pozwala na rozwinięcie odpowiednich kompetencji

Ankietowani wskazują, że forma studiów, jaka ma obecnie miejsce, uniemożliwia rozwinięcie odpowiednich kompetencji – studenci w tygodniu zajęć klinicznych w 62,5 proc., na naukę umiejętności praktycznych poświęcają niespełna godzinę. Czas, jaki pozostaje przybiera zazwyczaj strukturę obserwacji zajęć w formie seminariów bądź w ogóle nie jest wykorzystywany - podaje KWSM P SRP, dodając, że studenci czekają na prowadzącego na szpitalnych korytarzach. Organizacja zwraca uwagę, że słabe przygotowanie praktyczne sprawia, że studenci czują się nieprzygotowani do przeprowadzenia badania przedmiotowego.

Młody medyk nie jest przygotowany do pracy w zawodzie

W opinii 90 proc. badanych, studia w obecnym kształcie nie przygotowują do pracy w zawodzie. Jak czytamy w stanowisku KWSM P SRP, ostatni rok studiów, według założeń rozporządzenia o kształceniu lekarzy i lekarzy dentystów, powinien być czasem praktycznego nauczania klinicznego. Niestety wielokrotnie studenci spotykają się z brakiem możliwości zdobycia i rozwoju umiejętności praktycznych. Wpływ na taki stan rzeczy ma zbyt duża ilość studentów w jednej grupie. Grupy liczą według badania najczęściej 6 (56,4 proc. ankietowanych) i więcej (20 proc. respondentów) osób. Jako dodatkowe utrudnienia, organizacja wskazuje fakt, że, mimo iż grupy według dokumentacji są 5-6 osobowe, to realnie zajęcia wyglądają zupełnie inaczej. 71 proc. badanych oświadczyło, że brało udział w zajęciach klinicznych, w których na jednego asystenta przypadało ponad 10 studentów, w tym najczęstszą odpowiedzią było 12 (20,8 proc. badanych) oraz „więcej niż 15” (32,9 proc. ankietowanych). W tak dużych grupach nie każdy student ma możliwość rozmowy z pacjentem, zbadania go i nauki umiejętności praktycznych, które są zawarte w tzw. „książeczce umiejętności praktycznych” – podkreśla w swoim stanowisku KWSM P SRP.

Staż jest potrzebny i jego usunięcie może negatywnie wpłynąć na jakość ochrony zdrowia

Osoby, które są już po stażu w 77,9 proc. przypadków, po stażu miały wybraną specjalizację. Przed jego rozpoczęciem takiego wyboru nie dokonało 64,1 proc. osób. Czas stażu za dobrze wykorzystany uważa 81,1 proc. osób.  

Organizacja w swoim stanowisku podkreśla, że staż jest potrzebny i jego usunięcie może negatywnie wpłynąć na jakość ochrony zdrowia. Jak argumentuje KWSM P SRP, po ukończeniu ciężkich studiów, jest to czas wykorzystywany na usystematyzowanie wiedzy, ugruntowanie jej oraz nabycie odpowiednich umiejętności praktycznych. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że czas stażu, to okres, w którym młodzi lekarze uczą się funkcjonowania w przestrzeni szpitala, jako pracownicy poznający system ochrony zdrowia. Obecnie studia medyczne, w tym szczególnie ostatni rok studiów, który z założenia ma nas uczyć umiejętności praktycznych, nie spełnia swojego zadania – podsumowuje KWSM P SRP

Wprowadzenie zmian jest konieczne

KWSM P SRP w swoim stanowisku opowiada się za zmianą programów studiów, począwszy od pierwszego roku oraz standardy nauczania. - Należy wprowadzić zmiany, które poprawią jakość nauczania, a to przełoży się w przyszłości na jakość w ochronie zdrowia – pisze organizacja.