Dnia 10 marca 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona tematyce praw konsumenta na rynku kolejowych przewozów pasażerskich.

Temat konferencji to temat na czasie. Temat pełen kontrowersji. Temat trudny i wymagający niejednej debaty – mówi wiceprezeska Koła Naukowego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Ius Publicum Klaudia Masoń. Jakiś czas temu w skromnym zespole studentów i dydaktyków powstała inicjatywna, by w gronie specjalistów spotkać się i dyskutować o przyszłości prawa konsumentów na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce. Stąd, dnia 10 marca br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się wydarzenie rangi ogólnopolskiej, na którym będziemy o tym mówić– kontynuuje.

Kolej jest jednym z głównych środków transportu wykorzystywanym do przejazdu między miastami. Wykrycie nieprawidłowości na rynku kolejowych przewozów pasażerskich ma na celu podniesienie świadomości prawnej zarówno wśród przedsiębiorców jak i konsumentów w zakresie prawidłowego kształtowania praw i obowiązków związanych z regularnymi przewozami pasażerskimi. W odniesieniu do konsumentów walor edukacyjny ma szczególne znaczenie, gdyż ma za zadanie naświetlić konsumentom, jakie prawa przysługują im jako słabszym uczestnikom obrotu w relacjach z przedsiębiorcami. Tym celom ma służyć marcowa Konferencja na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego.

Jesteśmy przekonani, że spotkanie to przyczyni się nie tylko do lepszego poznania i zrozumienia procesów zachodzących na rynku przewozów pasażerskich ale stanie się także dobrą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji oraz biznesu – przekonuje wiceprezeska Koła.

Zgłoszenia uczestników biernych prosimy przesyłać drogą mailową na adres: fundacja@iuspublicum.plw terminie do dnia 28 lutego 2014 roku.

Każdy zgłoszony uczestnik Konferencji otrzyma oryginalny certyfikat potwierdzający udział. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Publikacja księgi pokonferencyjnej jest planowana na czerwiec 2014r.

Organizatorem konferencji jest Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej IusPublicum z siedzibą w Warszawie, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych oraz Koło Naukowe Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych IusPublicum działające na Uniwersytecie Śląskim.

Jako patron medialny gorąco zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu naukowym.