- Katalog Dobrych Praktyk doskonale pokazuje, że uczelnia jest miejscem nie tylko kształcenia, ale także formowania zarówno młodych osób, studentów, ale także dorosłych, seniorów czy nawet dzieci uczestniczących w jej działaniach. Przez to staje się ona realnym katalizatorem rozwoju społecznego, zarówno własnego miasta, regionu, jak i kraju. Troska o tę społeczną odpowiedzialność staje się koniecznością, gdyż przy złożoności struktur gospodarczych, postępie cyfryzacji, lecz także istniejących różnego rodzaju zagrożeniach, wymiar społeczny i ludzki jest kluczowy dla właściwego rozwoju osób i społeczeństw - wyjaśnia w dokumencie Przemysław Czarnek.

 

Prawo wciąż jednym z najchętniej wybieranych kierunków>>

 

Swoje dobre praktyki do katalogu zgłosiły 53 uczelnie, w tym 37 publicznych i 16 niepublicznych; 17 uniwersytetów (w tym 4 ekonomiczne, 4 medyczne, 4 „przymiotnikowe”), 6 politechnik, 19 akademii i 11 innych szkół wyższych. W deklaracji o profilu uczelni uczestnicy zadeklarowali, że kwalifikują się jako: 1 uczelnia artystyczna, 1 uczelnia morska, 1 uczelnia pedagogiczna, 2 uczelnie przyrodniczo-rolnicze, 1 uczelnia służb państwowych, 10 uczelni technicznych, 5 ekonomicznych, 5 medycznych, pozostałe jako szkoły wyższe, szkoły wyższe zawodowe i uniwersytety. Uczelnie zgłosiły łącznie 146 praktyk, w tym 133 nowe oraz 13 wcześniej już zgłoszonych praktyk poddawanych teraz ewaluacji. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło kategorii 2 – wpływu społecznego (94 zgłoszenia), mniej kategorii 1 – środowisko (35), a najmniej kategorii 3: ładu korporacyjnego (15). Co wydaje się interesujące, uczelnie miały niekiedy trudność z prawidłowym przyporządkowaniem kategorii do zgłaszanej praktyki. Dotyczyło to nie tylko projektów, w których działanie mogło zostać przyporządkowane do kilku kategorii na raz albo trudno było je jednoznacznie skategoryzować. Zdarzało się bowiem, że uczelnie przydzielały praktykę do obszaru w oczywisty sposób niepasującego do specyfiki zgłaszanego działania. Sytuacja ta dotyczyła łącznie około 10 proc. zgłoszeń.

 

Przy realizacji 43 ze 146 zgłoszonych praktyk (co stanowi prawie 30 proc.) uczelnie skorzystały ze wsparcia ze środków unijnych. Czterdzieści cztery uczelnie zgłaszające swoją aktywność do katalogu dobrych praktyk są sygnatariuszami Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Stanowi to 81 proc. uczelni biorących udział w ankiecie.

Do kategorii ewaluacji zgłoszono 13 praktyk z następujących katalogów:

Do kategorii ewaluacji zgłoszono 13 praktyk z następujących katalogów:

 1. „Katalog praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni w Polsce” (2019) – 3 praktyki,
 2. „Katalog dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni w dobie pandemii COVID-19” (2020) – 3 praktyki,
 3. „Katalog dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni w wymiarze etycznym i niedyskryminacyjnym” (2021) – 7 praktyk.

Ewaluacja wskazuje, że uczelnie podejmują aktywności w wielu dziedzinach, związanych często z profilem działalności uczelni. Są to zarówno praktyki podejmowane jedynie przez uczelnie, jak i realizowane w ramach partnerstw międzysektorowych, zwiększających synergię działań. Wśród zgłoszonych praktyk można zidentyfikować działania z obszaru środowiskowego oraz społecznego.

 

Do tegorocznego katalogu zgłoszono m.in. następujące praktyki z obszaru społecznego:

 • organizacja akcji krwiodawstwa,
 • organizacja akcji nocne listowanie,
 •  program mentoringowy,
 • wsparcie psychologiczne,
 • zwiększenie dostępności dla studentów oraz studentek ze szczególnymi potrzebami,
 • promowanie i dbanie o równość płci.

Do tegorocznego katalogu zgłoszono m.in. następujące praktyki z obszaru środowiskowego:

 • ograniczenie zużycia papieru w uczelni, dążenie do elektronicznego obiegu dokumentów,
 • wprowadzenie nowych zajęć na studiach, z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw energetycznych dotyczącej ochrony klimatu oraz zrównoważonego rozwoju na kierunkach w obszarze energetyki oraz elektromobilności,
 • rozwiązania dla niskoemisyjnego transportu, 
 • pomiar jakości powietrza,
 • dbanie o lokalną bioróżnorodność, przykładowo poprzez wysianie łąk kwietnych, tworzenie domków dla małych zwierząt,
 • zbieranie danych ornitologicznych.