Poinformował o tym w czwartek  na Twitterze wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. - Prezydent Duda zaskarżył do Trybunału senacką "wrzutkę" do Ustawy 2.0 gwarantującą sędziom dożywotne zatrudnienie na uczelniach. Ten przepis jest nie tylko sprzeczny z Konstytucją. Jest też niemoralny i sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem - napisał na Twitterze wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Dodał, że wyraża pełne poparcie dla wniosku prezydenta.

Minister już wcześniej wyrażał nadzieję, że "przepis Konstytucji dla Nauki dot. zatrudniania na uczelniach grupy sędziów zostanie zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego i uchylony. I zaznaczał, że jeśli tak się nie stanie, będzie namawiał koalicję rządową do usunięcia tego przepisu z ustawy.

Warto przeczytać: Minister liczy na zaskarżenie do TK przepisu o zatrudnianiu sędziów na uczelniach>>
 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - tzw. Konstytucja dla Nauki, Ustawa 2.0, weszła w życie 1 października 2018 roku. 
Znalazł się w niej m.in. wprowadzony ramach senackiej poprawki, ale potem przyjęty przez Sejm, przepis dotyczący zatrudniania na uczelniach sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, wprowadza ona dla urzędującego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego lub Sądu Administracyjnego, w tym sędziom w stanie spoczynku, prawo do dożywotniego zatrudnienia na uczelni bez względu na wynik oceny pracowniczej.

Ten przepis ingeruje w autonomie uczelni

Art. 121a dotyczy zatrudniania grupy sędziów na uczelniach i brzmi: "1. Nie można rozwiązać umowy o pracę ani zmienić warunków pracy nauczyciela akademickiego, będącego sędzią Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. 2. Umowa o pracę nauczyciela akademickiego, o którym mowa w ust. 1, zawarta na czas określony staje się, z dniem objęcia stanowiska sędziego, umową o pracę na czas nieokreślony. 3. W przypadku nauczyciela akademickiego, o którym mowa w ust. 1, który utracił urząd sędziego albo utracił uprawnienie do stanu spoczynku nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w ust. 1. 4. Umowa o pracę nauczyciela akademickiego, o którym mowa w ust. 1, który utracił urząd sędziego albo utracił uprawnienie do stanu spoczynku wygasa, z wyłączeniem sytuacji zrzeczenia się urzędu sędziego albo uprawnienia do stanu spoczynku."

 - Artykuł ten ingeruje nie tylko w autonomię instytucjonalną, ale - co uznaję za fundamentalne - także w autonomię materialną szkoły wyższej. Ograniczając swobodę uczelni w decydowaniu, "kto i o czym ma nauczać", podważa istotę akademickiej wolności badań naukowych, nauczania i bycia nauczanym - napisał Andrzej Duda wskazał we wniosku.

Zdaniem prezydenta, rozwiązania zawarte w art. 121a "zaprzeczają urzeczywistnieniu zasady autonomii instytucjonalnej szkoły wyższej w aspekcie doboru i zatrudniania nauczycieli akademickich, o których mowa w tym przepisie". - Odbierając szkole wyższej ustawowo przyznane kompetencje, likwidują jedną z barier chroniących działalność akademicką przed nieuzasadnioną ingerencją państwa - podkreślił Andrzej Duda w uzasadnieniu wniosku.