Przewiduje ona m.in. utworzenie programu „Doktorat wdrożeniowy”, który umożliwi kształcenie na studiach doktoranckich we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego. Celem pracy badawczej doktoranta ma być rozwiązanie konkretnego problemu pracodawcy, u którego jest zatrudniony. Środki finansowe, przyznawane w drodze corocznego konkursu ogłaszanego przez ministra nauki, będą przeznaczone na dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych na stacjonarnych studiach doktoranckich oraz na finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich. Zmieniona została ponadto procedura powoływania przewodniczącego Centralnej ds. Stopni i Tytułów Naukowych.