Chodzi o nowelizację rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 17 grudnia 2021 roku, w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (dalej: rozporządzenie POL-on).

 

 

Są wątpliwości, to rozporządzenie nie działa

Ministerstwa Edukacji i Nauki przyznało, że były liczne pytania i wątpliwości dotyczące określonego w tym rozporządzeniu zasady sprawozdawania danych w zakresie kosztów opłat za artykuły naukowe i monografie, zgłaszane do  przez podmioty systemu nauki i szkolnictwa wyższego. 

W tej sytuacji resort 2 listopada 2022 r. wydał komunikat, w którym stwierdza, że Minister Edukacji i Nauki postanowił o odstąpieniu od egzekwowania obowiązku sprawozdawczego wobec artykułów opublikowanych i monografii wydanych w latach 2020-2021 (z terminem sprawozdania do 31 grudnia br.), w formie przewidzianej rozporządzeniem POL-on. - Oznacza to, że za niesprawozdanie przedmiotowych danych w systemie POL-on, nie zostaną nałożone sankcje (w postaci kar administracyjnych) przewidziane w art. 431 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - czytamy w komunikacie.

 


Ankieta zamiast sprawozdania

Jednocześnie MEiN poinformował, że dla zapewnienia ciągłości prowadzonych w Ministerstwie analiz, podmioty systemu nauki i szkolnictwa wyższego zostają w zamian zobowiązane do sprawozdania danych dotyczących kosztów opłat poniesionych na rzecz artykułów opublikowanych i monografii wydanych w latach 2020-2021 za pośrednictwem specjalnie do tego opracowanej ankiety. Ankieta została udostępniona w dniu 2 listopada 2022 r., podmiotom na portalu PBN, o czym zostaną poinformowani użytkownicy systemu w newsletterze. Termin jej uzupełnienia został wyznaczony na 31 stycznia 2023 r., tj. wraz z upływem terminu na złożenie oświadczenia Kierownika Podmiotu o zgodności danych wprowadzonych do systemu POL-on (w tym PBN) ze stanem faktycznym.

- Podkreślić należy, że odstąpienie od obowiązku sprawozdawczego w opisanym zakresie ma charakter jednorazowy. W szczególności, utrzymany zostaje obowiązek sprawozdawczy w odniesieniu do wszelkich pozostałych danych wymaganych rozporządzeniem POL-on, a także w odniesieniu do kosztów opłat poniesionych na rzecz artykułów opublikowanych i monografii wydanych w latach późniejszych (od 2022 roku włącznie).

Czytaj także: Konferencja LUMEN 2022 - procesowi ewaluacji potrzebna ewolucja, nie rewolucja>>

Rozporządzenie można zmienić rozporządzeniem

Odstąpienie, nawet tymczasowe, od wymogów zawartych w rozporządzeniu spotkało się z dobrym odbiorem w uczelniach i instytutach. Jednak prawnicy wskazują na nieprawidłową i niezgodną z prawem formę tej decyzji. 

Prof. Grzegorz Wierczyński z wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zwraca uwagę, że minister, który wydał rozporządzenie, komunikatem zawiesza jego stosowanie i zapowiada, że nie będzie stosował przepisów ustawowych, które przewidują sankcje za niewykonanie tego rozporządzenia. Jego zdaniem mógłby po prostu zmienić rozporządzenie. - Ale woli zachować się bezprawnie - komentuje prof. Wierczyński. 

I zwraca ministrowi uwagę, że:

  • W polskim systemie prawnym rozporządzeń nie zmienia się komunikatami.
  • W Polskim systemie prawnym obowiązywania rozporządzeń nie zawiesza się komunikatami.

- Jako minister może pan po prostu zmienić to rozporządzenie - podsumowuje prof. Grzegorz Wierczyński.